Sökning: "gester"

Visar resultat 16 - 20 av 214 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 16. Vad händer när fysiken möter estetiken? : att använda StoryTelling med drama i NO-undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik

  Författare :Åsa Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Romantic understanding; StoryTelling; Begreppsförståelse; Drama; Lufttryck; Mellanstadiet; NO-undervisning; StoryTelling; vakuum;

  Sammanfattning : Att använda berättelser som undervisningsmetod är ingen nyhet i skolan. Däremot har metoden, av tradition, inte varit så vanlig i NO-undervisningen. På senare tid lyfts, i såväl skoldebatt som forskning, elevers svårigheter med begreppsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena. LÄS MER

 2. 17. Pedagogers arbete med kommunikation : En studie om alternativ kompletterande kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Alternativ kompletternade kommunikation; förskola; TAKK; GAKK; inkludering;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ etnografisk studie där syftet med studien är att synliggöra vilka och i vilken mån pedagoger inom förskolan, använder olika metoder för att skapa möjligheter till en kommunikativ och inkluderande miljö för alla barn. Lärande sker ofta i sociala sammanhang där alternativ kompletterande kommunikation (AKK) kan skapa förutsättningar för individen, gällande sociala kompetenser, ökat självförtroende samt välmående. LÄS MER

 3. 18. Gester - ett verktyg i matematikundervisning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Ellen Klingberg; Madeleine Andersson; [2019]
  Nyckelord :gester; icke-verbal kommunikation; matematik; kroppslig inlärning;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att genom didaktisk forskning beskriva gesters roll för matematiklärande. För att besvara syftet har två frågeställningar tagits fram: På vilka sätt kan gester användas i matematikundervisning? Hur kan gester hjälpa elever att utveckla förståelse för matematik?  Litteraturstudien är genomförd med hjälp av en litteraturanalys av tio vetenskapliga artiklar som sållats fram i en systematisk databassökning. LÄS MER

 4. 19. Barns språk och kommunikation. : En social-semiotisk analys av barns icke-verbala kommunikation i den fria leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lejla Fazlic; Mona Razzaz; [2019]
  Nyckelord :Social-semiotics; meaning-making; free play.; Social-semiotiska perspektivet; semiotiska resurser; teckenskapande; teckensystem; multimodalitet; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att se över vilka typer av semiotiska resurser som används i den fria leken i förskolor. Vi har valt att lägga vårt fokus på barn mellan 1–3 år då vårt intresse var att se hur barnen kommunicerar och skapar mening med varandra i den fria leken. LÄS MER

 5. 20. Religionsfrihet i arbetslivet - När arbetsgivarens intressen kolliderar med arbetstagarens intresse hänförligt till religion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Andersson; Elin Hedin; [2019]
  Nyckelord :Religion; religionsfrihet; intressemotsättningar; intresseavvägning; diskriminering på grund av religion; arbetsliv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och har ett vidsträckt skydd i såväl nationell som internationell rätt. Rätten att utöva och ge uttryck för sin religion kan dock begränsas. I situationer då religion kolliderar med arbete kan intressemotsättningar mellan olika aktörer uppstå. LÄS MER