Sökning: "gester"

Visar resultat 6 - 10 av 206 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 6. Interaktioner i slöjdsalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mohammad Said Hamadeh; [2019]
  Nyckelord :icke-verbal kommunikation; multimodalitet; slöjdföremål;

  Sammanfattning : Då jag under en längre tid av mitt yrkesverksamma liv arbetat på en mångkulturell skola har jag funderat på hur undervisning och kommunikation sker i en slöjdsal. Syftet med arbetet är att undersöka, beskriva och analysera samspelet mellan elever och slöjdlärare samt elever som har olika modersmål sinsemellan och hur kunskapen om samspelet kan tillämpas för att elever med annan språkbakgrund skall kunna uppnå de av Skolverket uppställda mål i allmänhet. LÄS MER

 2. 7. Att våga smaka på språket : En kvalitativ intervjustudie om barns språkutveckling i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Lindblom; Lina Strannefors; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; kommunikation; förskollärare; sociokulturelt perspektiv; stöttning;

  Sammanfattning : Språket är en stor del av förskolan och skolans värld. Den lägger grund för den sociala utvecklingen men även för barns akademiska framgångar. Brister språkandet ger det i sin tur svårigheter att ta sig in i samhället. LÄS MER

 3. 8. Att synliggöra barnens kunnande i den fria leken : En kvalitativ studie där barn med svenska som första- respektive andraspråk undersöks i sociala och fysiska interaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Nigelius; Olivia Wendefors; [2019]
  Nyckelord :fri lek; social interaktion; fysisk interaktion; barn med svenska som andraspråk; sociokulturellt perspektiv; barns perspektiv; aktörskap;

  Sammanfattning : Undersökningen beskriver hur barn med svenska som första- respektive andraspråk interagerar med varandra i den fria leken. Det finns en avsaknad i forskning kring förskolans icke-planerade verksamhet, därför vill vi flytta fokus från pedagogers arbetssätt i planerad undervisning till att studera hur barn använder sitt kunnande i mötet med varandra. LÄS MER

 4. 9. Sjuksköterskors erfarenheter av olika kommunikationssätt vid språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jasmina Sabani; Ilma Djopa; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; kommunikationssätt; patient; sjuksköterska; språkbarriärer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården idag möter patienter med andra kulturella bakgrunder. Detta innebär att sjuksköterskor ständigt hamnar i situationer som kräver en ansträngande kommunikation för att förstå varandra, då språket inte är gemensamt. LÄS MER

 5. 10. Vad händer när fysiken möter estetiken? : att använda StoryTelling med drama i NO-undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik

  Författare :Åsa Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Romantic understanding; StoryTelling; Begreppsförståelse; Drama; Lufttryck; Mellanstadiet; NO-undervisning; StoryTelling; vakuum;

  Sammanfattning : Att använda berättelser som undervisningsmetod är ingen nyhet i skolan. Däremot har metoden, av tradition, inte varit så vanlig i NO-undervisningen. På senare tid lyfts, i såväl skoldebatt som forskning, elevers svårigheter med begreppsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena. LÄS MER