Sökning: "gester"

Visar resultat 6 - 10 av 214 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 6. "Alla barn gynnas av TAKK" : En kvalitativ studie om hur och varför förskollärare använder TAKK i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Daniela Jakobsson; Elin Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :TAKK; AKK; specialpedagogik; förskola; barn; kommunikation; språk; gester; tecken; teckenstöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på TAKK med särskilt fokus på användning och bakomliggande intentioner. Syftet konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur använder förskollärare TAKK?” och “Vilka intentioner ligger bakom förskollärares användning av TAKK?”. LÄS MER

 2. 7. Interaktioner i slöjdsalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mohammad Said Hamadeh; [2019]
  Nyckelord :icke-verbal kommunikation; multimodalitet; slöjdföremål;

  Sammanfattning : Då jag under en längre tid av mitt yrkesverksamma liv arbetat på en mångkulturell skola har jag funderat på hur undervisning och kommunikation sker i en slöjdsal. Syftet med arbetet är att undersöka, beskriva och analysera samspelet mellan elever och slöjdlärare samt elever som har olika modersmål sinsemellan och hur kunskapen om samspelet kan tillämpas för att elever med annan språkbakgrund skall kunna uppnå de av Skolverket uppställda mål i allmänhet. LÄS MER

 3. 8. Dirigering : en undersökning om hur Tai Chi och imitationer av andra dirigenter kan utveckla kroppsmedvetenhet och gestik

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Karin Fahlén; [2019]
  Nyckelord :Dirigering; Tai Chi; imitation; kroppsmedvetenhet; gestik;

  Sammanfattning : Innan genomförandet av detta arbete hade jag svårt att kontrollera långsamma gester när jag dirigerade. Mina gester liknade mina lärares och jag hade inte verktygen för att komma på egna. Syftet med detta arbete var att utveckla min kroppsmedvetenhet och gestik genom träning av Tai Chi och imitation av tre dirigenter. LÄS MER

 4. 9. Gruppaktiviteter för personer med afasi : En jämförelse mellan samtal där traditionella aktiviteter genomförs och där CIRCA används

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Marie Annell; Sarah Johansson; [2019]
  Nyckelord :aphasia; CIRCA; group treatment; communication support; afasi; CIRCA; gruppbehandling; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Afasi innebär impressiva och expressiva språkliga svårigheter, vilket kan medföra svårigheter att vara delaktig i sociala sammanhang. Det är därför viktigt att hitta sätt att stödja kommunikationen för denna patientgrupp. CIRCA är en kommunikationsfrämjande webbtjänst, framtagen för personer med demens och deras vårdgivare. LÄS MER

 5. 10. Att våga smaka på språket : En kvalitativ intervjustudie om barns språkutveckling i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Lindblom; Lina Strannefors; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; kommunikation; förskollärare; sociokulturelt perspektiv; stöttning;

  Sammanfattning : Språket är en stor del av förskolan och skolans värld. Den lägger grund för den sociala utvecklingen men även för barns akademiska framgångar. Brister språkandet ger det i sin tur svårigheter att ta sig in i samhället. LÄS MER