Sökning: "gifted child"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden gifted child.

 1. 1. Hur kan en maskros växa ur asfalt? : En intervjustudie med vuxna maskrosbarn om vad som varit avgörande för deras livsutveckling

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Angelica Davis Ramström; Caroline Ilea; [2019]
  Nyckelord :protective factors; resilience; resilient children; salutogenic; Sense of Coherence; qualitative study; kvalitativ studie; känsla av sammanhang; maskrosbarn; motståndskraft; skyddsfaktorer; salutogen;

  Sammanfattning : In this study, we examine how some children can develop well despite growing up in a dysfunctional family. We also focus on what our respondents have perceived as helpful by social workers and other professionals, and what their recommendations for practice are. LÄS MER

 2. 2. - Jag vet inte, jag bara ser! : En fallstudie med ett yngre särskilt begåvat barn inom matematik, med fokus på att utveckla problemlösningsförmågan.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Heléna Fransman; [2019]
  Nyckelord :Mathematical abilities; special education; gifted children; Krutetskii; problemsolving;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to support a younger mathematically gifted student to develop his problem solving ability in mathematics. The study was based on a micro-ethnographic study through participatory observations, where the analysis was based on Krutetskii's eight mathematical abilities. LÄS MER

 3. 3. Framtidens Einstein ur ett lärarperspektiv – lärarsyn på identifiering och anpassning av undervisningen till matematiskt särbegåvade elever samt lärares behov av stöd för att undervisa dem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Gottfridsson; [2018-02-13]
  Nyckelord :teaching; gifted students; gifted child; mathematics; teachers view;

  Sammanfattning : Särbegåvade elever har alltid funnits i våra skolor men det är först på senare år som de haruppmärksammats och inte förrän år 2015 kom information om de särbegåvade eleverna ochderas behov på Skolverkets hemsida. Då det i genomsnitt finns minst en särbegåvad elev ivarje klass är det viktigt att lärarna lyckas identifiera dem. LÄS MER

 4. 4. Det särbegåvade barnet - två konstruktioner av samma barn : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Susan Sommarlund; [2018]
  Nyckelord :särbegåvat barn; förskola; föräldrar; pedagoger; konstruktion; intervju; berättelse; problembarn; idealbarn; diskurs; makt; normalitet; dilemmabarn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur föräldrar och  pedagoger konstruerar det särbegåvade förskolebarnet. Utgångspunkten är åtta förskolebarn vars föräldrar och pedagoger intervjuats. Genom kvalitativa intervjuer och tematisk analys har de berättelser som återkommit i intervjuerna identifierats. LÄS MER

 5. 5. Finns det någon som förstår mig och mitt barn? : En kvalitativ studie om vårdnadshavares upplevelser gällande undervisningssituationen för barn med särskild begåvning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Karlsson; Christin Kupias; [2018]
  Nyckelord :Giftedness; parents; learning situation; bio-ecological systems theory; experiences; Särskild begåvning; vårdnadshavare; undervisningssituation; bio-ekologisk systemteori; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER