Sökning: "givande samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden givande samarbete.

 1. 1. “Extra tålamod, extra tid och lite extra kärlek” : En kvalitativ studie om gymnasielärares upplevelse av att arbeta med korridorselever

  Master-uppsats,

  Författare :Veronika Robertsson; Christian Morrison; [2021]
  Nyckelord :Secondary School Teachers; unauthorized absence; in-school truants; responsibility; Teacher self-efficacy; trust; relationship building; collegial cooperation; gymnasielärare; ogiltig frånvaro; korridorselever; ansvar; lärar-self-efficacy; tilltro; relationsbyggande; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Within Swedish Secondary Schools, truancy has been an increasing concern over the last eleven years. A specific form of truancy is so called in-school truancy where the student is basically within the school corridors but to a lesser degree attends the lessons. LÄS MER

 2. 2. Att vårda vid livets slut : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse av att vårda i livets slutskede på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Ellen Andersson; Linda Denckert; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; livets slutskede; palliativ omvårdnad; upplevelse; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inledningsvis beskrivs den palliativa vårdens historia och dess utveckling sedan 1900-talet. Palliativ vård utgår ifrån fyra hörnstenar som är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Johansson; Stina Ekbäck Forsgren; [2021]
  Nyckelord :End of life care; Experiences; Nurses; Palliative care; Erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att lindra lidande, främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos döende patienter. Det innefattar även att stödja närstående i deras sorg. Sjuksköterskans uppgift är att organisera vården och skapa goda relationer med patient och närstående. LÄS MER

 4. 4. Att vårda cancersjuka barn- En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser på allmänmedicinska barnavdelningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Roos; Jennie Persson; [2021]
  Nyckelord :Allmänmedicinsk barnavdelning; barncancer; barnonkologi; sjuksköterskor; upplevelser; samarbete; kunskap; relation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: varje år insjuknar cirka 370 barn i någon form av cancer i Sverige. Cancerbehandlingen ges framförallt på något av Sveriges sex barncancercentrum medans behandling av biverkningarna och supportive care ges på hemortssjukhusens allmänmedicinska barnavdelningar. LÄS MER

 5. 5. Etik i skolan – en kvalitativ studie om lärares syn på etisk kompetens och sin etikundervsning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Wärfman; [2020-03-10]
  Nyckelord :Etikundervisning; lärare; etisk kompetens; värdegrund.;

  Sammanfattning : För lärare idag är skolans värdegrund konstant närvarande för att stödja lärare och elever i deras samspel med varandra, men också för att utveckla eleverna i deras liv som samhällsmedborgare. Hur lärare ska undervisa för att få eleverna att handla rätt enligt de etiska principer som värdegrunden innefattar, står inte utskrivet i läroplanen utan kräver lärarens egna engagemang och vilja. LÄS MER