Sökning: "glesbygdsskolor"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet glesbygdsskolor.

 1. 1. Kulturskoleundervisning på skoltid : Om kulturskolornas närvaro i den obligatoriska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Hedström; [2020]
  Nyckelord :music; music teaching; music schools; culture schools; instrumental music teaching; musik; musikundervisning; musikskolor; kulturskolor; instrumentalundervisning;

  Sammanfattning : This essay is about the municipal music and culture schools’ teaching of students during their ordinary school day in elementary schools. There is a debate going on concerning if it is according to the law or not when students leave their class to get instrumental or song lessons. LÄS MER

 2. 2. Professionella aktörer eller folkets företrädare? : En kvalitativ undersökning i lärarnas roll i en kommunal skolnedläggningsdebatt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Siri Christiansen; [2018]
  Nyckelord :Glesbygd; lärare; gräsrotsbyråkrater; skolpolitik; glesbygdsskolor;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how teachers view their role in an intense school closuredebate regarding a couple of small rural schools in a Swedish municipal, as well as whataffects their standpoint. Based on previous studies regarding the symbolic value of schools inrural areas, the essay hypothesizes that teachers working and/or living in affected rural areasexhibits a stronger citizen agent narrative than teachers working in non-affected urban areas,who are more likely to exhibit a state agent narrative. LÄS MER

 3. 3. Matematiska stödinsatser : I glesbygdsskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Elin Blom; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; extra anpassningar; särskilt stöd; åldersblandad undervisning; SUM-elever;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker hur glesbygdsskolan utformar och organiserar stödinsatser för elever ibehov av särskilda utbildningsinsatser i matematik (SUM-elever). Det som studien fokuserar på är hurSUM-elever identifieras och kartläggs, vilka extra anpassningar och vilket särskilt stöd som utformasoch organiseras i matematik, arbetet med inkludering samt vilka arbetsuppgifter specialpedagogenhar i arbetet med matematiska stödinsatser. LÄS MER

 4. 4. Skolors kontakter med omvärlden i tätort och glesbygd : En jämförande fallstudie i samhällsorienterade ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Glenn Andersson; [2015]
  Nyckelord :Historia; Religion; Samhällskunskap; Geografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att jämföra skolor i glesbygd med skolor i större tätorter avseende skolornas kontakter med omvärlden inom undervisningen i samhällsorienterande ämnen. Jag har begränsat mig till årskurs 7-9 i kommunala skolor. LÄS MER

 5. 5. Friluftsliv, en kulturell upplevelse : från kursplan till lektion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Teresia Lidén; Paulina Trense; [2014]
  Nyckelord :Friluftsliv; Undervisning; Idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur friluftslivet ser ut på lektionerna i grundskolans årskurs 7-9. Det undersöks även eventuella skillnader i undervisning av friluftsliv i storstads- och glesbygdsskolor. LÄS MER