Sökning: "global Leviathan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden global Leviathan.

  1. 1. Demokratisera mera! En uppsats om nyttan med global gemenskap och om varför illegitim auktoritet bör utrotas

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Dennis Månsson; [2009]
    Nyckelord :global rättvisa; global Leviathan; global gemenskap; Identitet; illegitim auktoritet; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats börjar med att anta en definition av global rättvisa baserad på John Rawls teori om rättvisa. Utifrån rättvisedefinitionen dras slutsatsen att världen inte är rättvis och därefter analyseras vad Thomas Nagel kallar för problemet för global rättvisa: avsaknaden av en global Leviathan. LÄS MER