Sökning: "global material flows"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden global material flows.

 1. 1. Swedish Nitrogen Flows : A national budget of anthropogenically induced reactive nitrogen

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Vincent Lernbecher; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nitrogen is a fundamental element in all forms of life and a crucial component of our agricultural productivity and global food security. However, excess nitrogen caused by human activity poses a serious threat to the environment and human health. LÄS MER

 2. 2. Beställarens roll för ökat återbruk av byggmaterial : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Max Waern; [2021]
  Nyckelord :Building materials; circular economy; construction and demolition waste; sustainability; Bygg- och rivningsavfall; cirkulär ekonomi; byggmaterial; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sveriges byggbransch genererar årligen stora mängder avfall som under 2018 uppgick till 13 miljoner ton vilket motsvarar 35 % av Sveriges totala genererade avfall. För att klara de globala hållbarhetsmålen och minska byggbranschens klimatpåverkan behöver resursanvändningen och uttaget av jungfruliga resurser minska. LÄS MER

 3. 3. Implementation of Lean Tools in the Garments Industry to Improve Productivity

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Md Mehedi Hasan; [2021]
  Nyckelord :productivity; lean tools; value stream mapping; line balancing; garments.;

  Sammanfattning : A few years back, almost every garment manufacturer industry started implementing “lean Manufacturing.” Garments manufacturing is one of the oldest manufacturing systems, compromising a higher number of critical operations. LÄS MER

 4. 4. Småskaliga reningslösningar vid tillfälligt höga föroreningshalter i vatten på Högbytorps avfallsanläggning

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Bivall; [2021]
  Nyckelord :Avfall; lakvatten; verksamhetsytor; sluttäckningsvatten; riskhantering; reningstekniker; metaller; kväve; klorider;

  Sammanfattning : I takt med ökad återvinning av avfall uppstår nya utmaningar gällande vattenhantering på avfallsanläggningar. Stora variationer förekommer i material som lagras, sorteras och behandlas i återvinningsprocessen, vilket kan leda till situationer med tillfälligt höga föroreningshalter i vatten på anläggningen. LÄS MER

 5. 5. Investigating the biogas potential from organic waste flows in Santiago de Chile – A study of the Metropolitan Region.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Filippa Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Chile; “Metropolitan Region”; Santiago; “El Monte”; Providencia; waste; organic; biodegradable “waste management”; “industrial waste”; municipal*; tax*; law*; energy; electricity; “renewable energy”; biogas; “anaerobic digestion”; fuel; power; environment*; recycl*; rurality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the Metropolitan Region in Chile the population is growing as the inhabitants are relocating towards the capital of Santiago de Chile. The capital, located in a valley, is now home to over 40% of the population, and faces challenges with sufficient air-quality and waste disposal. LÄS MER