Sökning: "globalbeskattning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet globalbeskattning.

  1. 1. Grunderna för beskattning av privatpersoners global- inkomst - En komparativ analys mellan Sverige och USA

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Amelie Johansson; [2020-04-14]
    Nyckelord :Skatterätt; globalbeskattning; USA; Sverige; komparativ analys;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys mellan Sverige och USA där de olika grunderna för obegränsad skattskyldighet undersöks. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och anknytning genom vistelse medan USA i första hand beskattar medborgare och bosatta. LÄS MER