Sökning: "goal efficacy"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden goal efficacy.

 1. 1. Faktorer som påverkar elevers motivation att lära sig ett modernt språk i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Janaina Negreiros Persson; [2018]
  Nyckelord :self-efficacy; self-determination; achievement-goal; Spanska; motivation;

  Sammanfattning : Den här studien har haft som syfte att undersöka elevernas motivation att lära sig moderna språk i grundskolan. Undersökningen gjordes i en skola i Stockholmsområde under min VFU praktik (VT18). LÄS MER

 2. 2. Att undersöka måluppfyllelse med Patientens Prioriteringslista (PGPL) hos individer med inflammatorisk ledsjukdom i samband med en träningsperiod

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Fredriksson; Paulina Urpi; [2018]
  Nyckelord :physiotherapy; rheumatoid arthritis; self-efficacy; PGPL; PGPQ; goal achievement;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Evidens påvisar att reumatologisk rehabilitering i multidiciplinära team, innehållande sjukdomsinformation, läkemedelsbehandling och fysisk träning individuellt eller i grupp, har gynnsam effekt på sjukdomsförloppet. Tidigare studier har visat att self-efficacy har positiv betydelse för att uppnå aktivitetsmål. LÄS MER

 3. 3. Welfare Attitudes, Political Trust and Its Determinants in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Seong Ho Lee; [2018]
  Nyckelord :welfare attitude; welfare state; political trust; European Social Survey; Korea; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Korea is characterized by the state's low responsibility for welfare provision and low political trust, while Sweden exemplifies a welfare state with universal welfare provision and high political trust. These characteristics in Sweden arouse interest in the question of whether political trust is causally linked to welfare attitudes and what factors influence political trust. LÄS MER

 4. 4. Joining a Social Club or Buying a Planner? : What predicts subjective wellbeing amongst Swedish university students?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Harald Svensson; Katinka Wallqvist; [2018]
  Nyckelord :resilience; wellbeing; social support; social skills; planning; goal efficacy; university; students; Sweden; resiliens; välmående; socialt stöd; sociala färdigheter; planerings- och prioriteringsbeteende; tilltro till att uppnå mål; universitet; studenter; Sverige;

  Sammanfattning : Research suggests that university students are at risk for developing psychiatric symptoms, but there is a lack of research targeting wellbeing amongst students in Sweden. The aim of the study was to investigate the relationship between social- and cognitive resilience factors and subjective wellbeing in university students in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Att ha kul, meningsfullhet och inställning främjar grit hos barn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Petra Weiss; Päivi Ilmavirta; [2018]
  Nyckelord :Grit; children; focus groups; health promotion; sense of coherence; empowerment; self-efficacy; Grit; barn; fokusgrupper; hälsopromotion; känslan av sammanhang; empowerment; self-efficacy;

  Sammanfattning : Livsstilsvanor och personliga egenskaper som till exempel grit grundas under barndomen och påverkar hälsan i vuxenlivet. I en värld där ohälsan bland barn ökar är det viktigt att undersöka individers beteenden för att sedan kunna använda dessa kunskaper i ett hälsopromotivt arbete. LÄS MER