Sökning: "god ekonomisk hushållning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden god ekonomisk hushållning.

 1. 1. Hur redovisas utmaningen med god ekonomisk hushållning i kommunernas årsredovisning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jessica Bäck Silfors; Malin Krantz; [2020]
  Nyckelord :good financial management; municipality; annual reports; accounting in practice; accountability; god ekonomisk hushållning; kommun; årsredovisning; redovisning i praktiken; accountability;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Kommunallagen (SFS 2017:725) ska kommunernas verksamhet bedrivas med god ekonomisk hushållning. Målet med kommunernas verksamhet är inte att uppnå finansiella resultat utan att genomföra de uppgifter kommunen måste enligt lagar och egna policyer med en ansvarsfull ekonomihantering (Prop. 1990/91:117). LÄS MER

 2. 2. Mål för god ekonomisk hushållning – en studie om kommuners uppfyllelse av finansiella mål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sandra Garis; [2018-08-24]
  Nyckelord :god ekonomisk hushållning; institutionellt tryck; målstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för om och varförkommuner inte lyckas uppfylla sina finansiella mål för god ekonomiskhushållning. Syftet är också att försöka förstå hur kommunerna harreagerat på det institutionella trycke som lagstiftningen om godekonomisk hushållning innebär. LÄS MER

 3. 3. Hållbart byggande : för både kund och entreprenör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Mårtensson; Linda Sandin; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; energi; energieffektivitet; ventilationssystem; LCC; klimatpåverkan; lönsamhet;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling handlar om hur ekonomisk, social och ekologisk utveckling behöver samspela för att föra vidare vår planet i gott skick till kommande generationer. Regeringen ger direktiv om att samhällsplaneringen skall ske så att en god livsmiljö och en långsiktig hushållning med energi och resurser främjas samt underlätta för byggande och ekonomisk utveckling. LÄS MER

 4. 4. BDT-SYSTEM FÖR SPOLNING AV WC : En studie om utformning av system som återanvänder BDT-vatten

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Kristoffer Johannesson; Rasmus Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Varje dag spolar vi ner ungefär 30 liter vatten i toaletten. Att det är rent dricksvatten som används i detta syfte är inte en hållbar lösning med hänsyn till den globala uppvärmningen och problemen den för med sig. I Sverige har vi redan sett tecken på vattenbrist och utvecklingen ser inte ut att gå mot det positiva. LÄS MER

 5. 5. Finansiell analys, Demografins påverkan på den kommunala sektorns ekonomi - Om God ekonomisk hushållning, finansiella mål & finansiellt utfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Konrad Fredh; Markus Johanen; [2016-06-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det gar inte att bortse från det faktum att demografiska förflyttningar runt om i Sverige kraftigt förandrar den kommunala strukturen. Landsbygden tunnas ut och storstäderna växer. En kommunsektor som tillhandhåller en stor del av välfärdsdstjänsterna i dagens samhälle ställer dess ekonomiska ställning i relevant fokus. LÄS MER