Sökning: "god läsutvecklingsschema"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden god läsutvecklingsschema.

 1. 1. SLUS - ett kartläggningsschema : En studie om SLUS i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Sofie Tillemark; [2012]
  Nyckelord :kartläggningsschema; SLUS; God läsutveckling; LUS;

  Sammanfattning : Ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära eleverna att läsa och skriva, vårt samhälles kommunikationssystem litar på att alla har dessa färdigheter. (Lundberg, 2003) På skolorna finns det en mängd olika kartläggningsscheman som ska vara en hjälp för läraren att dokumentera elevernas läsutveckling så att skolsystemet inte missar elever som fastnar i utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. konsten att bli en god läsare- har den fonologiska medvetenheten någon betydelse

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :karin Eriksson Mathiesen; [2012]
  Nyckelord :Nyckelord: Fonologisk medvetenhet; screening; läsutvecklingsschema – LUS; analytisk och syntetisk läsinlärningsmetod;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie är att undersöka vilka språkliga förkunskaper eleven behöver för att bli en god läsare. En god läsare definieras i detta arbete enligt följande: eleven ska i slutet av årskurs tre ha nått upp till LUS punkt 15. LÄS MER

 3. 3. Kalla fötter ­ en kvalitativ studie kring hur pedagoger aktivt arbetar med läs- och skrivinlärning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecca Hansen; Liselott Andersson; [2007]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; metodkännedom; aktivt arb;

  Sammanfattning : Inledning och syfteVårt arbete handlar om läs- och skrivinlärning och dess utveckling både inom yrkesverksamhet och inomlärarutbildning. I inledningen presenteras vårt intresse för ämnet och varför vi valt att undersöka detta. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivundervisningEn studie av de yngre elevernas lärande på en svensk skola i södra Spanien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Caroline Thisell; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsatsen beskriver en studie av de yngre elevernas lärande på en svensk skola i södra Spanien. Studien bygger på observationer, intervjuer och diagnostiseringar. LÄS MER

 5. 5. ”Ibland är dom med inlärningssvårigheter lite klumpiga å sådär... : en undersökning om sambandet mellan motorik och inlärning hos elever i skolår 2

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Bengtsson; Ulrika Westerberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan motorisk utveckling och inlärning hos barn i skolår 2 ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. • Vad finns det för samband mellan motoriska svårigheter och inlärning? • Vad finns det för samband mellan motoriskt välutvecklade barn och inlärnings- förmåga? • Vad finns det för koppling mellan barns motoriska färdighet, självförtroende och inlärning? Metod I studien deltog 34 elever, uppdelade på två skolklasser i skolår 2. LÄS MER