Sökning: "godkänt betyg"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden godkänt betyg.

 1. 1. ”De kanske lämpade” – verbfraser och deras användning i åtta texter av andraspråkselever på yrkesintroduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Carl Klintborg; [2021]
  Nyckelord :processbarhetsteori; verbfras; yrkesintroduktion; bedömning; svenska som andraspråk; åk 7 – 9; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : Många elever på yrkesintroduktion når inte kunskapskraven i svenska som andraspråk, åk 9. För att nyansera bedömningen görs en inplacering i nivåmodellen enligt processbarhetsteorin. För att studera nivån undersöks verbfrasens betydelse i 8 elevtexter från introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Skolsituationen för barn med Autism och ADHD : Ur ett föräldrarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Carolina Almeborg; Jessica Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Autism; ADHD; neurodevelopmental disorders; school; teachers; knowledge; Autism; ADHD; NPF; skola; lärare; kunskap;

  Sammanfattning : Skolvägran hos barn med autism är vanligare än hos neurotypiska barn (Munkhaugen et al.,2017) och barn med ADHD riskerar att inte nå godkänt betyg i skolan (Jangmo et al., 2019). Lärares bristande kunskaper om NPF samt otillräckliga anpassningar i skolan har lyfts somorsaker till detta (Anderson, 2020). LÄS MER

 3. 3. Olika anpassningar inom momentet dans : En studie om hur lärare hjälper elever att få ett godkänt betyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linnéa Askengren; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; individualiserad undervisning; inkludering; läroplansteori; undervisning;

  Sammanfattning : På flera skolor har det påvisats att lärare inte anpassar sina lektioner efter varje elevs behov och förutsättningar, trots att detta är något som läroplanen för grundskolan (Lgr11) påpekar att lärarna ska göra. Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i idrott och hälsa anpassar sina lektioner i momentet dans för att hjälpa eleverna som har svårt att nå upp till ett godkänt betyg. LÄS MER

 4. 4. "Sätter jag inte ett betyg riskerar du att utvisas ur landet" : En kvalitativ studie av den nya gymnasielagens inverkan på sva-lärares yrkesroll och -utövande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linn Hansén; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nya gymnasielagen NGL ; lärares yrkesetik; läraryrket som profession;

  Sammanfattning : I och med den nya gymnasielagen som trädde i kraft 2018 beviljades en grupp ungdomar tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Villkoren i lagen förbinder enskilda lärares yrkesutövning med elevens fortsatta möjlighet att stanna i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Sättas på prov : En systematisk genomgång av nationella provets betydelse för slutbetyget för elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Johannes Doerr; [2020]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; nationellt prov; high-stakes-test; betyg; matematik; slutbetyg;

  Sammanfattning : Under våren 2020 ställdes det nationella provet i matematik, för årskurs 9, in som en följd av Coronapandemin. Det nationella provet i svenska genomfördes som vanligt. LÄS MER