Sökning: "goffman jaget och maskerna"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden goffman jaget och maskerna.

 1. 1. Lek och sociala relationer på fritidshemmet : En studie om pedagogers roll och syn på barns relationsskapande i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Patrik Johansson; Rikard Johansson; [2017]
  Nyckelord :children; social relationships; play; free play; adult-conducted play; pedagogues; extended school; symbolic interactionism; Goffman; barn; sociala relationer; lek; fri lek; styrd lek; pedagoger; fritidshem; symbolisk interaktionism; Goffman;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute knowledge about how a few pedagogues apprehend playing’s opportunities to create social relationships between children. The purpose is also to contribute knowledge about how a few pedagogues apprehend their role in children’s relationship work in playing. LÄS MER

 2. 2. Instagram - Den sociala paradoxen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Alm; Lovisa Berntson; Beatrice Stjernswärd; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; identitetskonstruktion; unga kvinnor; påverkan; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att nå en ökad förståelse om hur unga, svenska kvinnor konstruerar en social identitet genom Instagram samt hur det påverkar dem, för att ge ett kvalitativt bidrag till forskningen om konsumentbeteende. Metod: Vi har använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt till en kvalitativ metod med 8 semistrukturerade djupintervjuer, samt en abduktiv ansats genom att dra slutsatser utifrån vår primärdata och sekundärdata i form av befintliga teorier. LÄS MER

 3. 3. "Jag skulle inte bry mig direkt om ingen gillar min bild, men har jag 300 följare och ingen skulle gilla det, så blir man förvånad" : En kvalitativ studie om ungdomarnas förhållande till instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rogelio-Antonio Benavides Ramirez; [2016]
  Nyckelord :Identitet; Instagram; kön; mönster; utseende; publik;

  Sammanfattning : Min studie beskriver hur ungdomar framställer sig själva genom Instagram och vad för påverkan det har till deras identitetsskapande. Med hjälp av 10 ungdomar vid 16 års ålder på har jag samlat ihop material som jag kopplat till teori. LÄS MER

 4. 4. Att gilla och att bli gillad- en sociologisk studie om unga på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Borg; Jennifer Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :Populäritet; Framställning; Sociala medier; Värdering; Facebook; Instagram; Unga;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att skapa en djupare förståelse för hur unga tänker och handlar kring ”likes och om de gör det till en värdering där de kan mäta sig själv och andra både när det gäller online som offline. För att ta reda på detta undersökte vi om det sociala samspelet både online och offline påverkas av denna eventuella värdering. LÄS MER

 5. 5. InstaGratification : En kvalitativ studie om identitetsskapande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Latchin Sevigin; Johanna Dahlgren; [2013]
  Nyckelord :Instagram; identitet; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera hur 60-talister samt 90-talister använder sig av Instagram samt hur de ser på online-identitet. De frågeställningar som vi utgått från är: ”Hur liknar samt skiljer sig användandet av Instagram mellan människor födda på 1960-talet mot de födda på 1990-talet?”, ”Om och i så fall hur skiljer användarna mellan sin online-identitet och de personer de är i det verkliga livet?”, och ”Hur liknar samt skiljer sig skapandet av en online-identitet mellan 1960-talister respektive 1990-talister?” Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER