Sökning: "going concern principen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden going concern principen.

 1. 1. EU-domstolens SKF-dom - Två nya möjligheter till avdrag för ingående mervärdesskatt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Andersson; [2011]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU law; mervärdesskatt; avdrag; aktieförsäljning; verksamhetsöverlåtelse; SKF; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU-domstolens avgörande i mål C-29/08 SKF har varit föremål för mycket uppmärksamhet och diskussion sedan det kom under hösten 2009. Avgörandet gäller möjligheten att dra av ingående mervärdesskatt på tjänster förvärvade för att genomföra försäljning av aktier i dotterbolag I denna uppsats har EU-domstolens SKF-dom stått i centrum. LÄS MER

 2. 2. Ska det vara så svårt att göra rätt? : En kvantitativ studie om revisorns typ I- och typ II-fel

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Erika Hed; Jolina Orrell; [2010]
  Nyckelord :revision; typ I-fel; typ II-fel; oberoende; revisor; going concern; fortlevnadsprincipen;

  Sammanfattning : Bakgrund: En revisors oberoende är ett viktigt och debatterat ämne, speciellt i skuggan av de skandaler som kantat 90- och 2000-talet. Revisorns uppgift är att granska ett företags finansiella information och ge ett utlåtande om upprättandet av dessa är i rang med lagar och standarder. LÄS MER

 3. 3. RS 570 fortsatt drift : revisorns dilemma?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Maria Helmersson; Helena Sandberg; [2008]
  Nyckelord :going concern; fortsatt drift; RS 570; fortlevnadsprincipen; redovisning; revision; revisor;

  Sammanfattning : För att erhålla en rättvisande redovisning måste utgångspunkten vara att ett företag skall fortleva. I en revisors uppgifter ingår att granska huruvida ett företag kan tillämpa principen om fortsatt drift enligt RS 570. LÄS MER

 4. 4. Going Concern

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Björklund; Gustav Svallebo; [2007-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Antagandet om fortlevnad ses i redovisningspraxis som ensjälvklarhet. Problemet är att tillämpningen av fortlevnadsprincipen inte alltid ger enrättvisande bild av bolagets ställning. Dessutom sker stora förändringar i reglering ochnormgivning utan att principen tas upp till diskussion. LÄS MER

 5. 5. Analys av nya goodwillregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klas Ullman; [2004]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De nya amerikanska reglerna betraktar goodwillen som en beständig tillgång som inte skall prövas för nedskrivning utan i stället prövas för värdeminskning med regelbundna perioder. I uppsatsen framgår det att de amerikanska reglerna försöker att renodla begreppet goodwill. LÄS MER