Sökning: "goodwill tillgång uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden goodwill tillgång uppsats.

 1. 1. Sponsring : baserat på fakta eller intuition?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Sofia Thulin; Ida Andersson; [2012]
  Nyckelord :Sponsring; Sponsoring; strategic sponsoring; marketing.; strategisk sponsring; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Det här är en kandidat uppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring som är gjord på Handels- och IT Högskolan I Borås. Inriktningen på uppsatsen är sponsring och vi har valt att fokusera studien på hur företag använder sig av strategisk sponsring. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av goodwill - en studie av goodwillen inom två branscher

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Bodén; Jens Gerell; [2010-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Goodwill och värdering av goodwill är något som diskuterats under lång tid. Bakomliggande orsaker till goodwill är bland annat humankapital, höga kassaflöden inom de närmaste åren, synergieffekter och fördelaktiga marknadspositioner. Frågorna kring goodwill är många. LÄS MER

 3. 3. Goodwillskada vid intrång i immateriella rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Ström; [2004]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avsikten med min uppsats är att utreda vad en goodwillskada på immateriella tillgångar innebär. Att utreda denna fråga har blivit mycket aktuellt då intrång i immateriella tillgångar under senare år har ökat markant och goodwillskadan i flera fall utgör innehavarens huvudsakliga skada vid en kränkning av en immateriell rättighet. LÄS MER

 4. 4. Skapar IAS/IFRS en rättvisande redovisning?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Engdahl; Erik Sällström; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : InledningInförandet av IAS/IFRS per 2005 innebär att fokus flyttas i externredovisningen hos svenska noterade bolag från försiktighetsprincipen enligt svensk redovisningstradition mot att visa en mer rättvisande bild. Syftet med denna uppsats är att identifiera och diskutera områden i IAS/IFRS- regelverket som ger en mer eller mindre rättvisande bild. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan amerikanska och internationella rekommendationer för goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann-Marie Nordström Åkesson; Helene Håkansson; [2003]
  Nyckelord :fair value; förvärvad goodwill; FAS 142; IAS 22; IAS 36; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur påverkar de nya amerikanska rekommendationerna för goodwill en koncerns resultat- och balansräkning i jämförelse med de internationella rekommendationerna för goodwill? Vårt syfte med denna uppsats är att jämföra nuvarande internationella rekommendationer, IAS 22 och IAS 36, med de nya amerikanska rekommendationerna FAS 141 och FAS 142. Metod: Eftersom vi har gjort en jämförelse mellan olika rekommendationer har vi betraktad dem som vår primärdata tillsammans med årsredovisning och delårsrapport från Stora Enso. LÄS MER