Sökning: "goodwill"

Visar resultat 16 - 20 av 653 uppsatser innehållade ordet goodwill.

 1. 16. You better shave up, 'cause we need new men. : En kvalitativ innehållsanalys av hur stereotypisk maskulinitet porträtteras i fyra reklamfilmer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Marvin Hansson; Edward Källström; [2020]
  Nyckelord :#metoo; maskulinitet; cultural studies; hegemonisk maskulinitetsteori; kulturell påverkan; multimodal analys; reklam; marknadsföring.;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis we intend to investigate how masculine stereotypes are presented in four commercials before versus after #metoo. The purpose is to examine whether and in what way the masculine stereotypes have changed in our selected commercials presentation in accordance with cultural change. LÄS MER

 2. 17. Relationsmarknadsföring på bostadshyresmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Ruge; Lovisa Lindskog; Philippa Kruhse Kämpe; [2020]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Bostadshyresmarknaden; Relationer; Hyresreglering; Årsredovisningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att identifiera och undersöka om, hur och varför sex av Sveriges största bostadshyresbolag arbetar med relationsmarknadsföring. Studien ämnar även undersöka om en relation finns mellan hyresgästerna och bostadshyresbolagen till följd av deras arbete med relationsmarknadsföringen. LÄS MER

 3. 18. Goodwillnedskrivningars relevans : En studie avseende relevansen hos nedskrivningar av goodwill bland svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Erik Bladh; Daniel Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Goodwill impairment; goodwill; relevance; cash flow prediction; cash flow; IFRS 3; IAS 36; Nedskrivning av goodwill; goodwill; relevans; prognostisering av framtida kassaflöde; kassaflöde; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the relevance of goodwill impairment when predicting future cash flow regarding Swedish publicly listed companies on Nasdaq Stockholm. To investigate this, we serve to conclude the relationship between goodwill impairment and future cash flow and its incremental effect when predicting future cash flow. LÄS MER

 4. 19. Challenges during crises, an opportunity to build trust

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joost Peeters; Felix Drucker; [2020]
  Nyckelord :entrepreneurship; critical setbacks; relationally embedded ties; trust; crisis; COVID-19.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem - Trust has the potential to reduce risk and uncertainty that is inherent within entrepreneurial activities. However, few entrepreneurship studies have examined the role of trust during the venture creation process. LÄS MER

 5. 20. Faktorer som relaterar till sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa hos vuxna– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Angelina Brunk; Jennifer Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Attitude; literature review; mental illness; nurse; stigmatization; Attityd; litteraturöversikt; psykisk ohälsa; sjuksköterska; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem, både nationellt som internationellt. I Sverige har den psykiska ohälsan ökat signifikant de senaste 20 åren. Konsekvensen av detta blir en ökad arbetsbelastning samt långa väntetider. Trots den ökade förekomsten har inte stigmatiseringen kring begreppet minskat. LÄS MER