Sökning: "goodwillavskrivning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet goodwillavskrivning.

 1. 1. Goodwillnedskrivningens värderelevans inom industribranschen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sara Rosén; [2019]
  Nyckelord :Goodwill impairment loss; value relevance; goodwill; market capitalisation; regulation; harmonisation; industrial sector; Goodwillnedskrivning; värderelevans; goodwill; börsvärde; reglering; harmonisering; industribranschen;

  Sammanfattning : Till följd av redovisningens utveckling och att olika länder har olika regleringar, har det blivit problematiskt att harmonisera och standardisera redovisningsinformation världen över. För att lösa det problemet lanserade FASB och IASB nya redovisningsregleringar, där t.ex. goodwillavskrivning ersattes med nedskrivningsprövning. LÄS MER

 2. 2. Goodwillnedskrivningars värderelevans : Handlingsutrymmets påverkan på värderelevansen i goodwillnedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Mattiasson; Sofia Olsson; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; Goodwillnedskrivning; Goodwillavskrivning; Handlingsutrymme; Värderelevans;

  Sammanfattning : År 2005 trädde de internationella redovisningsreglerna IFRS 3 och IAS 36 i kraft i Sverige. Syftet med de nya reglerna var att öka värderelevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i företags redovisning. LÄS MER

 3. 3. Påverkar de internationella redovisningsreglerna koncernernas resultat och moderföretagens utdelningsbara belopp, faktiska utdelning eller utdelningspolicy?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petra Zagiczek; Jenny Liedholm; [2006]
  Nyckelord :utdelningspolicy; utdelningsbart belopp; faktisk utdelning; goodwill; verkligt värde; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka om regelverket enligt IFRS har påverkat koncernernas resultat. Vidare undersöker vi om dessa regler i samband med nya regler i ABL påverkat moderföretagens utdelningsbara medel, faktiska utdelning eller utdelningspolicy. Arbetet har en positivistisk prägel och utformningen är deskriptiv. Vi har en deduktiv ansats. LÄS MER