Sökning: "goodwillnedskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet goodwillnedskrivning.

 1. 1. Resultatmanipulering vid VD-byten - en studie avseende förekomsten av samband mellan VD-byte, goodwillnedskrivningar samt FoU-kostnader bland svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ali Hamid; Accel Sjöström; [2021-09-22]
  Nyckelord :Big bath; ; resultatmanipulering; VD-byte; goodwillnedskrivning; FoU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De periodiseringsmöjligheter som tillåts enligt rådande reglering möjliggör för upprättare av externredovisning att i viss utsträckning påverka redovisat resultat genom subjektiva bedömningar och uppskattningar av värdet i vissa poster. Bakomliggande teorier och tidigare forskning har visat att det finns risk för opportunistisk resultatmanipulering i samband med VD-byten, i synnerhet så kallad ”big bath”-manipulering. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av goodwill under Covid-19 pandemin - En undersökning av Stockholmsbörsens Large Cap bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nilsson; Karl Ahlcrona Kjellman; Viktor Hansson; André Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Diskonteringsränta; Nedskrivning; IAS 38; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka om det går att utläsa någon variation i företags goodwillnedskrivning år 2019 och 2020 då åren har präglats av både en låg- och högkonjunktur. Metod: Studien har genomförts med en utvärderingsmetodik och kvantitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Är goodwillnedskrivningar värderelevanta? : En studie av goodwillnedskrivningar bland svenska börsbolag 2011–2020 efter kontroll för marknadsindikation på nedskrivningsbehov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Bäckström; Anton Löfdahl; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Goodwillnedskrivning; Värderelevans; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : Ännu en i raden av studier avseende goodwillnedskrivningar och dess implikationer för utfallet avseende redovisningskvalitet? Efter det att IASB år 2004 utfärdade uppdaterade riktlinjer för nedskrivning av förvärvad goodwill genom IAS 36, varigenom det tidigare kravet på årlig linjär avskrivning övergavs till förmån för kravet att redovisad goodwill enbart ska vara föremål för nedskrivningsprövning till dess verkliga värde, har hanteringen av goodwillposten i företags finansiella rapporter varit föremål för en intensiv debatt bland både standardsättare, akademiker och praktiker. Denna studie undersöker om goodwillnedskrivningar genomförda av svenska börsnoterade bolag kan anses värderelevanta efter övergången till det nya regelverket och om värderelevansen skiljer sig åt beroende på om företaget har en marknadsindikation på att det föreligger ett verkligt nedskrivningsbehov. LÄS MER

 5. 5. Goodwillredovisningens värderelevans i de börsnoterade bolagens finansiella rapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lisa Renvall; Daniella Sajfi; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; intangible assets; share price; IFRS; Goodwill; goodwillnedskrivning; immateriella tillgångar; aktiekurs; IFRS;

  Sammanfattning : Titel: Goodwillredovisningens värderelevans i de börsnoterade bolagens finansiella rapporter. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lisa Renvall och Daniella Sajfi Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2021-Juni Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida en goodwillnedskrivning på svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen påverkar deras värdering Metod: Denna uppsats präglas av en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. LÄS MER