Sökning: "gränsöverskridningar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet gränsöverskridningar.

 1. 1. "Han är en riktig crybaby"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Grönholm; Catharina Linde; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Genus; Kommunikation; Föreställningar; Normer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet är att utifrån ett genusperspektiv studera hur pedagoger på två utvalda förskolor talar om barn i de pedagogiska samtalen. De samtalssituationer vi har valt att observera är de tillfällen då pedagogerna reflekterar gemensamt i arbetslagen över veckan som varit. LÄS MER

 2. 2. Skateboard, är det verkligen för alla? : En studie gällande tjejers identitetsskapande inom skateboardkulturen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Beatrice Hallman; [2016]
  Nyckelord :Boardsport; Identity; Femal; Skateboard; Brädsport; Identitet; Kvinnor; Skateboard;

  Sammanfattning : Denna studie tillhandahåller information om hur skateboardåkande tjejer i Sverige skapar sina identiteter samt hur strukturer inom skateboardkulturen påverkar dem. Detta uppnås genom en kvalitativ studie med en semistrukturerad frågeguide. Det framkom att denna sociala process är komplex. LÄS MER

 3. 3. Televisionens starkaste män och kvinnor : En kvalitativ studie om hur genus framställs i TV-programmet Gladiatorerna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christine Mattsson; [2015]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; TV; genus; femininitet och maskulinitet; subversiv performativitet; Goffman; stereotyp; populärkultur; Gladiatorerna;

  Sammanfattning : Stereotypa mediaframställningar av genus möts vi av varje dag och det är just populärkultur som sägs vara den största producenten av dessa. Detta kräver att vi som mottagare reflekterar över och skapar vår egen bild av genus. LÄS MER

 4. 4. ”I´d like to see you in a silk dress so I could tear it off you” : En studie kring representation av genus och sexualitet i serien Game Of Thrones

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Disa Yttermyr Sütt; Erika Sundman; [2014]
  Nyckelord :Game of Thrones; sexualitet; sex; genus; makt; implicita; explicita; narratologi manligt; kvinnligt;

  Sammanfattning : AbstraktSyftet med denna uppsats är att genom ett motiverat urval av sex-scener undersöka representationen av sexualitet och genus i serien Game of Thrones. Vidare undersöks hur hierarkin skiljer sig åt mellan man och kvinna och vilken funktion det sexuella innehållet har. LÄS MER

 5. 5. Samkönade relationer : Hur rättssäkra är civilståndshandlingar vid EU-medborgares gränsöverskridningar inom EU?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Thalia Nunez Olsson; [2012]
  Nyckelord :Family law; EU law; national law; same-sex relationships; same-sex marriage; cross-border; free movement of EU-citizens; discrimination; sexual orientation; mutual recognition; automatic recognition of civil status records.; Familjerätt; EU-rätt; nationell rätt; samkönade relationer; samkönade äktenskap; registrerat partnerskap; gränsöverskridningar; fri rörlighet av EU-medborgare; diskriminering; sexuell orientering; ömsesidigt erkännande; automatiskt erkännande av civilståndshandlingar.;

  Sammanfattning : I dag är det vanligt att EU-medborgare företar en gränsöverskridning med sin familj inom EU. Samkönade par har möjlighet att ingå äktenskap i fem medlemsstater, men eftersom äktenskapet inte erkänns i övriga 22 medlemsstater riskerar det samkönade paret att mottagarstaten ser äktenskapet som ogiltigt i rättslig mening vid en gränsöverskridning inom EU. LÄS MER