Sökning: "gränslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet gränslöshet.

 1. 1. Upplevelser av att främja en hållbar arbetsmiljö : Att verka som chef på en vårdcentral

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva-Marie Vesterlund-Rundgren; Ida Öberg; [2020]
  Nyckelord :manager; health center; primary care; sustainable; work environment; chef; vårdcentral; primärvård; hållbarhet; arbetsmiljö; förutsättningar;

  Sammanfattning : Vårdcentraler är en grundpelare i dagens vård, med privata och regiondrivna aktörer. Det är chefens ansvar att främja hälsa hos medarbetare och befolkning och samtidigt balansera den egna hållbarheten. LÄS MER

 2. 2. Finns det egentligen något som heter ledig tid? : En kvalitativ studie om flexibelt arbete innan och under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Hallerstedt; Felicia Höglund; [2020]
  Nyckelord :flexibelt arbete; gränslöshet; tillgänglighet; familjeliv; krav; kontroll; socialt stöd; kris; coronapandemin.;

  Sammanfattning : Flexibla arbetsarrangemang är en allt mer vanlig arbetsform idag och sägs generera en god balans mellan privatliv och arbetsliv. Individen får relativt fritt bestämma över tid och rum för utförandet av arbetet vilket även sägs ge högre arbetstillfredsställelse till följd av friheten och förtroendet. LÄS MER

 3. 3. "Career is a reduntant word" : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av karriär och utveckling i en postbyråkratisk organisation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Chruzander; Josefin Lundström; [2020]
  Nyckelord :Career; Development; Motivation; Post-bureaucracy; Karriär; Karriärutveckling; Utveckling; Motivation; Postbyråkrati;

  Sammanfattning : Inom arbetsmarknadens allt mer dynamiska karaktär har karriärsystem och synen på karriär förändrats. Företag behöver i större utsträckning vara flexibla och anpassningsbara till omvärldens förändringstakt. LÄS MER

 4. 4. Vem kontrollerar mig, egentligen? : Fastighetsmäklares upplevelse av sin arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Linnea Börjedal; Filip Larsson; [2019]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; stress; risk-och friskfaktorer; kontroll;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fylla de forskningsgap som finns gällande fastighetsmäklares omständigheter krig hur deras arbete utförs och vilka eventuella effekter den rådande formen av arbete kan tänkas medföra Vidare är syftet att med hjälp av det insamlade materialet, tidigare forskning och teoretiskt underlag, analysera de sydvästsvenska fastighetsmäklarnas upplevelse av den egna arbetssituationen kopplat till gränslöshet, risk- och friskfaktorer samt integrering och segmentering av arbets- och privatliv. Denna kvalitativa studie av fenomenologisk ansats och dess insamlade data har samlats in genom att intervjuer med relevanta respondenter genomförts. LÄS MER

 5. 5. Gränslöshet i arbetslivet - En undersökning om hur fastighetsmäklare upplever och hanterar det gränslösa arbetet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Johansson; Agnes Waller; [2019]
  Nyckelord :Boundless work; flexibility; integration; segmentation; segmentation strategies; work related stress; work life balance; competition.;

  Sammanfattning : Technological development has made working conditions more digital in today’s society, where the use of wireless aids has removed boundaries creating a more flexible working environment. Individuals now have the ability to decide for themselves about when, where and how ones work should be performed. LÄS MER