Sökning: "gränslöst arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden gränslöst arbete.

 1. 1. PÅ GRÄNSEN - En kvalitativ studie om mellanchefers upplevelse av det gränslösa arbetet under pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olivia Stensson; [2021-07-02]
  Nyckelord :distansarbete; effort-rewardmodellen; flexibilitet; gränslöst arbete; krav-kontroll-stödmodellen; mellanchef;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka mellanchefers psykosociala arbetsmiljö, ochhur de upplever ökad flexibilitet och mer otydliga gränser mellan arbete ochfritid. Vidare undersöker studien på vilket sätt det påtvingade distansarbetetunder covid-19-pandemin har påverkat mellanchefernas arbetssituation utifråndessa aspekter. LÄS MER

 2. 2. ”VI ÄR INTE MEDARBETARE, VI ÄR BARA CHEFER” - EN KVALITATIV STUDIE OM KOMMUNENS FÖRSTA LINJENS CHEFERS PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lina Lundberg; Rebecka Broberg; [2021-07-02]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; gränslöst arbete; illegitima arbetsuppgifter; återhämtning; krav-kontroll och stödmodellen; krav och resursmodellen; Covid-19; första linjens chefer; systematiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka kommunens första linjens chefers upplevelse av hur kommunen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att få ta del av deras upplevelse av den egna psykosociala arbetsmiljön. Studien ska också se över vilka organisatoriska förutsättningar som första linjens chef behöver för att få en bra psykosocial arbetsmiljö samt att kunna leda och utföra sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. FLEXIBILITETENS ÖVERTAG — PÅ GOTT ELLER ONT? En kvalitativ studie om individers upplevda psykosociala arbetsmiljö under distansarbetet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olivia Forgo; [2021-06-30]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; distansarbete; krav-kontroll-stödmodellen; det gränslösa arbetet; Covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön under distansarbetet och om diverse levnadsförhållanden samt arbetsutformning kan ha en inverkan.Teorierna som studien använder sig av är krav-kontroll-stödmodell och det gränslösa arbetet. LÄS MER

 4. 4. Balansen mellan arbete och privatliv i den digitala eran : En kvalitativ intervjustudie av 11 tjänstemän i den privata sektorn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Joelsson; Sara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Psykologi; gränslöst arbete; flexibelt arbete; digitala arbetsverktyg; balans mellan arbete och privatliv; arbetsrelaterad stress;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur tjänstemän inom den privata sektorn upplever det gränslösa arbetet i den digitala eran med hänsyn till balansen mellan arbete och privatliv, samt i vilken utsträckning det gränslösa arbetet påverkar respondenternas upplevelse av arbetsrelaterad stress (Clark, 2000; Karasek & Theorell, 1990). En kvalitativ forskningsansats valdes där datamaterialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. "Man måste hjälpas åt att sätta gränser för annars kommer det inte gå bra i slutändan" : En kvalitativ studie om social och organisatorisk arbetsmiljö utifrån ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv i en kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Felicia Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Social arbetsmiljö; Organisatorisk arbetsmiljö; Arbetsbelastning; Förläggning av arbetstid; Kränkande särbehandling;

  Sammanfattning : Sambandet mellan social och organisatorisk arbetsmiljö och den anställdes hälsa är väl etablerat, varav på senare tid har det betonats allt mer att en bristande social och organisatorisk arbetsmiljö är den viktigaste riskfaktorn till ökad psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i arbetslivet. Denna studie syftade till att undersöka social och organisatorisk arbetsmiljö i en kommun, huvudsakligen med utgångspunkt i chefers upplevelser ur både ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. LÄS MER