Sökning: "gränsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet gränsteori.

 1. 1. Gränslöst arbete - det nya sättet att arbeta? : - En inblick i några rektorers upplevelse av det gränslösa arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Jansson; Lundin Matilda; [2018]
  Nyckelord :Boundaryless work; ICT; border management; social support; principals; Gränslöst arbete; IKT; gränshantering; socialt stöd; rektorer;

  Sammanfattning : Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste decennierna, bland annat som en följd av digitaliseringens utveckling. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) möjliggör för ett mer gränslöst arbete då varken tid eller rum längre avgränsar mellan arbete och privatliv. LÄS MER

 2. 2. När gränserna suddas ut : En kvalitativ studie om individens gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Frankenberg; Frida Lundholm; [2018]
  Nyckelord :Worklife balance; millennials; balance in work; flexibility; boarder theory; Worklife balance; millennials; arbetslivsbalans; flexibelt arbete; gränsdragning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om worklife balance genom att undersöka hur individer hanterar gränsdragningsarbetet mellan arbetsliv och privatliv. Undersökningens empiriska material har samlats in genom sju kvalitativa intervjuer som sedan analyserats med utgångspunkt i Clarks (2000) gränsteori, där domäner, integrering, segregering, gränser, inflytande och gränsbevakare utgör undersökningens begreppsliga utgångspunkter. LÄS MER

 3. 3. Passar förskolans nycklar i skolans lås : talar vi samma språk?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Annica Nissenlöf; Annika Olsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; specialpedagog vårdnadshavare och övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka övergången från förskola till förskoleklass utifrån organisations, grupp- och individnivå. Vi har valt att undersöka handlingsplaner kring övergångar, specialpedagogens roll och pedagogernas erfarenheter kring övergångar från förskolan till förskoleklassen men även vårdnadshavare upplevelser av sina barns övergångar från förskola till förskoleklass. LÄS MER

 4. 4. Jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag – en kvalitativ pilotstudie om lärares förtroendearbetstid

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stephanie Phillips; Petra Sporre; [2015]
  Nyckelord :Förtroendetid; normativt kontrakt; gränsteori; ;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka och beskriva hur lärare hanterar sin förtroendearbetstid utifrånegna och andras förväntningar. Våra frågeställningar berörde hur lärare strukturerar och prioriterar under sinförtroendearbetstid, samt vilka förväntningar de har på sig själva och vilka förväntninagr som riktas mot dem. LÄS MER

 5. 5. Demokratins gräns – En teoretisk fallstudie över Durandlinjens betydelse för den demokratiska utvecklingen i Afghanistan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Hahn; Jan O Carlsson; [2011]
  Nyckelord :Afghanistan; Pakistan; Pashtun; Säkerhet; Gränsdragning; Demokratisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågeställningen om demokrati kan utvecklas i en nation som har oklara gränser mot sina grannar och då applicerad på Afghanistan specifikt. Situationen i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan analyseras med Dankwart A. Rustows teori om nationell enighet som en grundförutsättning för demokratisering. LÄS MER