Sökning: "gräsrotsbyråkrat handlingsutrymme"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden gräsrotsbyråkrat handlingsutrymme.

 1. 1. Det är ansvar och frihet : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amina Ahmetovic; Mariia Faur; [2018]
  Nyckelord :socialt arbete; handlingsutrymme; möjligheter; begränsningar och missbruk;

  Sammanfattning : Socialsekreterares arbete inom Socialtjänstens missbruksenhet präglas av en utmaning att tillgodose klientens behov samtidigt som att bemöta organisationens resurser. Detta på grund av bristande resurser som läggs på missbruksområdet eftersom målgruppen inte är prioriterad. LÄS MER

 2. 2. Kunskapens börda : En enkätstudie om socialtjänstens information till klienter

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Per Swedberg; Oscar Brodin; [2018]
  Nyckelord :Social service information; Client participation; Discretion; Street level bureaucrat; Social work practice; Juridification; Socialtjänst; Information; Brukardelaktighet; Handlingsutrymme; Gräsrotsbyråkrat; Socialt arbete; Juridifiering;

  Sammanfattning : Social service’ information is crucial for a client’s possibilities to participate and influence. In this survey study we focus on the social workers’ relation to information:  What are the prerequisites for informing and how do they use their discretion? Previous research has shown communication problems due to insufficient or inadequate information material. LÄS MER

 3. 3. Ett förutsättningslöst möte med klienten? - en kvalitativ studie gällande biståndshandläggares upplevda handlingsutrymme och de etiska dilemman som kan uppstå.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Brobeck; Matilda Winberg; [2018]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; etiska dilemman; gräsrotsbyråkrat; handlingsutrymme; helhetsperspektivet; ramlag; socialtjänstlagen; Aid administrators; ethical dilemmas; street-level bureaucrats; autonomy; holistic perspective; framework law; Social service act;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur biståndshandläggare upplever sitt handlingsutrymme i relation till deras konkreta arbetsuppgifter, individuella bedömningar samt deras möjlighet att tillgodose klienternas behov relaterat till de ramar som sätts av lag och organisationen de verkar inom, samt deras möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i dessa uppgifter. Vidare syftar studien till att undersöka hur biståndshandläggarna upplever de etiska dilemman som kan uppstå i deras arbete relaterat till detta. LÄS MER

 4. 4. “Där tror jag att jag är en kameleont” : en uppsats om upplevelser av att arbeta med individer som står långt från arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Ahlqvist; Agnes Hulthén; [2018]
  Nyckelord :official; street- level bureaucracy; discretion; social enterprises; labor market; doxa; pre-paradigmatic; isomorphism; tjänsteman; gräsrotsbyråkrat; handlingsutrymme; arbetsintegrerande sociala företag ASF ; arbetsmarknad; doxa; pre-paradigmatisk; isomorfism;

  Sammanfattning : Arbetskraftsbrist och en krympande välfärdsstat har ökat fokusen på individer som står långt från arbetsmarknaden såväl som på arbetsintegrerande sociala företag. I den här hermeneutiska studien som baseras på intervjuer med tjänstemän som arbetar gentemot dessa grupper undersöker vi hur tjänstemännen upplever sitt handlingsutrymme och sin roll gentemot klienterna. LÄS MER

 5. 5. Handlingsutrymme, ett hinder eller en möjlighet? En kvalitativ studie om yrkesverksamma inom LSS upplevelser av sitt handlingsutrymme.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Rahm; [2018]
  Nyckelord :Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Lipsky; LSS; Stödanvändare; Yrkesverksamma; Discretion; People receiving support; Professionals; Street-level bureaucrats;

  Sammanfattning : Yrkesverksamma inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har i sin yrkesroll flera olika faktorer att förhålla sig till och tillmötesgå. De har LSS individualistiska förhållningssätt, organisationens regler och riktlinjer samt den enskilde stödanvändaren. LÄS MER