Sökning: "gräsrotsbyråkrat handlingsutrymme"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden gräsrotsbyråkrat handlingsutrymme.

 1. 1. En främmande fågel i en medicinsk värld. En kvalitativ studie gällande hälso- och sjukvårdskuratorer inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Lindqvist; Tove Breiler; [2021-02-05]
  Nyckelord :rättspsykiatrisk vård; medicinskt perspektiv; psykosocialt perspektiv; socionom; hälso- och sjukvårdskurator; kuratorns yrkesroll; kuratorns uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser kring sin professionella roll i det rättspsykiatriska fältet samt att undersöka hur kuratorerna betraktar den medicinska behandlingen som sker inom den rättspsykiatriska vården. Frågeställningarna som formulerats utefter studiens syfte är följande; Hur beskrivs kuratorsrollens funktion i förhållande till det rättspsykiatriska fältet? Hur upplever kuratorerna att sitt specifika perspektiv och arbetssätt får spelrum i sammanhang där de verkar? Hur beskriver kuratorerna att de betraktar den medicinska behandling som sker inom den rättspsykiatriska vården? Hur upplevs den medicinska behandlingen i relation till psykosociala insatser? För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod använts med ambition till ett induktivt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. "Det är på gränsen till omöjligt att få reellt samtycke" : Biståndshandläggares erfarenheter i utredningsprocessen med klienter som har demenssjukdom gällande klientens självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Amanda Hellrin; Jessica Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :biståndshandläggare; demenssjukdom; självbestämmande; gräsrotsbyråkrat; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studiens syfte är att undersöka biståndshandläggares erfarenheter i utredningsprocessen med klienter som har demenssjukdom gällande klientens självbestämmande. Det empiriska materialet består av åtta transkriberade, semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare från fem olika kommuner i två olika län. LÄS MER

 3. 3. Skiftande handlingsutrymme - avgör klientens behov eller rådande policy?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Caroline Birelius; Tina Ebbestig Linna; [2021]
  Nyckelord :Discretion; socialwork; street-level bureaucrat; supported housing; vignette study.; Bedömningsprocess; boendestöd; gräsrotsbyråkrat; handlingsutrymme; socialtjänsten; vinjettfall.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att undersöka vilket handlingsutrymme socialtjänstens handläggare i en mindre kommun har vid utredning av insatsen boendestöd. Sju informanter, två stycken enhetschefer och fem stycken handläggare, från två enheter deltog i en intervjustudie kompletterad med tre stycken vinjettfall. LÄS MER

 4. 4. Tillit, styrning och ledning inom Sveriges offentliga sektor : En kvalitativ studie om enhetschefers upplevelser av tillit, styrning och ledning inom socialtjänsten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :William Hiselius; [2020]
  Nyckelord :Tillitsbaserad styrning och ledning; tillit; Styrning och ledning; Organisationsteori; Nyinstitutionell organisationsteori; Skandinavisk organisationsteori; Gräsrotsbyråkrat; Tillitsreformen i Skandinavien; Handlingsutrymme; Ledarskap i offentlig sektor; Trust-based leadership; New public management samt New public governance;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka individ- och familjeomsorgens (IFO) enhetschefers upplevelser av tillit, styrning och ledning för att sedan jämföra detta med Tillitsdelegationens (SOU 2019:43) förslag till förändring inom den offentliga sektorn. För att öka kunskapen om ämnet kommer frågor kring deras allmänna uppfattning om tillit, styrning och ledning att redovisas och analyseras gentemot de sju principerna från SOU 2019:43. LÄS MER

 5. 5. Goda möjligheter inom rimliga proportioner : Socialsekreterares erfarenheter av stöd till familjehemsföräldrar vid sammanbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Amalia Conrad Jonäll; Johanna Liljeblom; [2020]
  Nyckelord :placement breakdown; support needs; family social worker; foster parents; street-level bureaucrat; sammanbrott; stödbehov; familjehemssekreterare; familjehemsföräldrar; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare beskriver familjehemsföräldrars behov av stöd vid sammanbrott samt vilka möjligheter de uppfattar sig ha att möta stödbehovet. Sju socialsekreterare deltog i studien och data samlades in genom en fokusgruppsdiskussion och tre enskilda intervjuer. LÄS MER