Sökning: "gräsrotsbyråkrat handlingsutrymme"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden gräsrotsbyråkrat handlingsutrymme.

 1. 1. Men om det inte kan uppfyllas av föräldrarna, vad händer då?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zehra Okyapar; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Ekonomiskt bistånd; Ekonomiskt utsatta barn; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd anses vara utsatta utifrån många olika perspektiv. Socialsekreterare har en lagförd skyldighet att vid ansökningar som rör barn beakta ett barnperspektiv och ta hänsyn till barnets bästa i syfte till att tillgodose barns behov samt arbeta på ett förebyggande sätt för barn vars familjer är aktuella på ekonomiskt bistånd. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och begränsningar inom arbetet med ekonomiskt bistånd : En kvalitativ studie om socialsekreterares handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Oscar Olsén; Stéphanie Plouda; [2019]
  Nyckelord :discretion; income support; street-level bureaucrat; social work; vignette study; handlingsutrymme; ekonomiskt bistånd; gräsrotsbyråkrat; socialt arbete; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att undersöka hur olika socialsekreterare resonerade i sina bedömningar inom ekonomiskt bistånd samt hur socialsekreterarna uppfattade och tillämpade sitt handlingsutrymme. Fem socialsekreterare intervjuades i en kvalitativ intervjustudie där även två vinjettfall ingick. LÄS MER

 3. 3. Gräsrotsbyråkrat, arbetskamrat och stress : En kvantitativ studie i hur hemtjänstpersonal uppfattar sitt handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Ellen Moberg; Oliver Törnblom; [2019]
  Nyckelord :Hemtjänstpersonal; handlingsutrymme; stress;

  Sammanfattning : Studiens problem: Hemtjänstpersonal upplever mycket stress i sitt arbete samtidigt som deras resurser begränsas av olika anledningar. Syfte: I uppsatsen undersöks hemtjänstpersonalens olika delar av handlingsutrymme och i vilken utsträckning hemtjänstpersonalen kan kommunicera med kollegor och chefer, för att undersöka vilken påverkan de har på hemtjänstpersonalens upplevda stress. LÄS MER

 4. 4. Det är ansvar och frihet : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amina Ahmetovic; Mariia Faur; [2018]
  Nyckelord :socialt arbete; handlingsutrymme; möjligheter; begränsningar och missbruk;

  Sammanfattning : Socialsekreterares arbete inom Socialtjänstens missbruksenhet präglas av en utmaning att tillgodose klientens behov samtidigt som att bemöta organisationens resurser. Detta på grund av bristande resurser som läggs på missbruksområdet eftersom målgruppen inte är prioriterad. LÄS MER

 5. 5. Med sin kompetens som möjlighet och begränsning : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbetssituation inom första linjens insats personligt stöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Öhman; Ulrika Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrat; socialsekreterare; personligt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur socialsekreterare inom första linjen ser på sitt handlingsutrymme i insatsen personligt stöd. För att titta närmare på detta har sex semistrukturerade intervjuer hållits med socialsekreterare inom första linjen. LÄS MER