Sökning: "gräsrotsbyråkrati"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet gräsrotsbyråkrati.

 1. 1. ”Jag kan inte göra mitt jobb som i vanliga fall, det gör ju ont i hjärtat någonstans” : En kvalitativ studie om yrkesverksamma på kvinnojourers upplevelser av att arbeta, bemöta och kommunicera med våldsutsatta kvinnor under Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Siri Winblad; Agnes Gran; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; women shelter; men’s violence against women; street-level bureaucrats; discretion; treatment; and communication; Covid-19; kvinnojour; mäns våld mot kvinnor; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; bemötande och kommunikation;

  Sammanfattning : I denna studie har nio semistrukturerade intervjuer genomförts utifrån en kvalitativ studie med yrkesverksamma på kvinnojourer runt om i Sverige. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma på kvinnojourer har upplevt det att arbeta på en kvinnojour samt hur deras bemötande och kommunikation gentemot våldsutsatta kvinnor har påverkats under tiden för pandemin. LÄS MER

 2. 2. Kommunernas arbete med äldre kvinnor utsatta för partnervåld : en kvalitativ studie om biståndshandläggares och socialsekreterares erfarenheter ur ett organisationsperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emma Cederström; [2021]
  Nyckelord :Partnervåld; våld mot äldre; socialtjänst; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att genom en kvalitativ fenomenologisk ansats undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen och socialsekreterare inom relationsvåldsenheter på socialtjänsten arbetar med äldre kvinnor utsatta för partnervåld. Syftet är vidare att studera yrkesverksammas olika erfarenheter av hur stödet till äldre kvinnor utsatta för partnervåld utformas inom respektive enhet. LÄS MER

 3. 3. "VI HAR INGA RIKTLINJER ALLS GÄLLANDE HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK" : En intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av sitt handlingsutrymme för att stötta elever som utsätts för hedersproblematik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rafel Jaber; Solin Karem; [2021]
  Nyckelord :Gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; hedersrelaterat våld och förtryck; skolkuratorer; skolledning; stöd;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie är baserad på skolkuratorers upplevelse av deras handlingsutrymme kring elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare innehåller studien skolkuratorers upplevelser av hur skolledningen ger stöd och vägledning, i form av riktlinjer, kring dessa ärenden. LÄS MER

 4. 4. Barns rätt till delaktighet– viktigt på riktigt? : Professionellas beskrivningar av barns förutsättningar för delaktighet i serviceinsatser.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sanna Hallgren; [2021]
  Nyckelord :Barns delaktighet: serviceinsatser: familjestöd: gräsrotsbyråkrati: barndomssociologi;

  Sammanfattning : The child protective services in Sweden contains two central parts, child protection and family support/ services. In the proposal for a new Social Service Act the family support is expanded to easier provide support for parents and children without assessments. LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak? : En kvalitativ studie om socialsekreterares och enhetschefers upplevelser av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Astrid Allert; Sofia Sjönneby; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; values of honor; social services; interventions; perpetrators; victims of violence; culture; hedersrelaterat våld och förtryck; hedersnormer; socialtjänsten; insatser; förövare; våldsutsatta; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att på en kommunal nivå undersöka hur arbetet och kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck ser ut inom socialtjänsten. Fokus är på socialarbetares upplevelser och resonemang kring hedersrelaterat våld. LÄS MER