Sökning: "grön bostadsgård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden grön bostadsgård.

 1. 1. Att skapa en grön förskolegård : hur kan vegetation främjas genom processen från gestaltning till etablering?

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefin Wernestad; [2018]
  Nyckelord :förskolegård; utemiljö; vegetation; process; barn; utemiljö; lek; platsstudie; gröna gårdar;

  Sammanfattning : Det här arbetet har velat undersöka hur vi som praktiserande landskapsarkitekter kan främja god och lekbar vegetation vid byggandet av nya förskolegårdar idag. Målet med arbetet har varit att öka förståelsen för de förutsättningar och processer som förekommer i främst gestaltning- och anläggningsfasen av förskolegårdar, med fokus på vegetationen, exemplifierat av två genomförda projekt. LÄS MER

 2. 2. En tillfredsställande bostadsgård : en undersökning av boendes uppfattning av fyra bostadsgårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Vilma Osberg; [2017]
  Nyckelord :bostadsgård; grön; grönska; grönområden; stadsmiljö; tätort; inverkan; påverkan;

  Sammanfattning : Bostadsgårdens grönska är en viktig del av stadens totala, gröna utbud. Vackra bostadsmiljöer bidrar till stadens attraktivitet och har därigenom en strategisk betydelse för en positiv stadsutveckling. Flertalet studier visar att grönområden ger goda effekter för hälsan men samtidigt pågår en förtätning av Sveriges städer. LÄS MER

 3. 3. Pocket woods : experimentell design på en bostadsgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moni Majer; [2017]
  Nyckelord :stadens gröna närmiljö; vegetationsbyggnad och design; naturlika planteringar;

  Sammanfattning : Under de senaste årtionden ha det anlagts en mängd miniparker som kallas för Pocket parks, som fungerar som gröna oaser i stadsmiljön. Som komplement till detta finns en tanke som att anlägga Pocket-parks i form av Pocket woods, som utformas som skogsbestånd. LÄS MER

 4. 4. Utemiljön ur ett ekosystemtjänstperspektiv : undersökning och gestaltning med fokus på en bostadsgård i stadsdelen Norra Fäladen, Lund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mona Falck; [2014]
  Nyckelord :ekosystemtjänstperspektiv; ekosystemtjänster; grön bostadsgård; grön utemiljö; hållbar stadsutveckling; bostadsmiljö; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete är att undersöka vad begreppet ekosystemtjänster kan innebära i den urbana utemiljön och hur ett ekosystemtjänstperspektiv kan användas för att beskriva och gestalta grönytor i staden. Bakgrunden är det växande intresset för hållbar stadsplanering och hur landskapsarkitektur kan bidra till detta. LÄS MER

 5. 5. Livet på ett garagetak : en utvärdering av underbyggda bostadsgårdar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Susanna Hogell; [2013]
  Nyckelord :bostadsgård; underbyggd; takbjälklag; parkeringsgarage; garage; brister; kvaliteter; upplevelsevärden; funktioner; utformning;

  Sammanfattning : Förtätning av städer har blivit en allt mer förekommande lösning på dagens stadsbyggnadsfrågor. När det gäller förtätning och expansion så är Malmö inget undantag. Genom denna typ av åtgärd i redan byggd miljö kan Malmö växa med minst 100 000 invånare inom loppet av en 20-årsperiod. LÄS MER