Sökning: "gröna hus"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden gröna hus.

 1. 1. Gröna Byggnader : En redogörelse av miljöcertifieringar och miljömärkningar för byggnader på den svenska bostadsmarknaden med fokus på byggaktörers lönsamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Lindstrand; Astrid Ålander; [2019]
  Nyckelord :Green buildings; Environmental certifications; Sustainability; Gröna byggnader; Miljöcertifieringar; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på gröna byggnader på bostadsmarknaden, samt vad miljöcertifiering och miljömärkning av byggnader innebär. Hur stor är egentligen vetskapen om miljöcertifieringar och miljömärkningar hos kunder på marknaden för bostäder? Det är en intressant fråga som är återkommande i denna uppsats. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas hyresnivån av miljöcertifieringen Miljöbyggnad? : En studie inom Akademiska Hus fastighetsbestånd

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Smedberg Svensk; Anders Höglund; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Certified buildings; Green buildings; Rent level; Miljöbyggnad; certifierade byggnader; gröna byggnader; Hyresnivå;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står idag för en betydande andel av de utsläpp som ärdirekt farliga för miljön. Miljöcertifieringar av byggnader är ett led i arbetet med attminska den mänskliga påverkan på miljön inom fastighetsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Hållbar dagvattenhantering med blågrön infrastruktur - En studie baserad på en uppbyggd hydrologisk modell för Miatorp, Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Lydia Björnehult Korning; Lovisa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Blågrön infrastruktur; hydrologisk modellering; urban klimatanpassning; bräddning; dagvattenhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När städer växer och fler hårdgjorda ytor implementeras ökar ytavrinningen vilket leder till en högre belastning på ledningsnätet. På alla Sveriges avloppsnät finns bräddningspunkter där orenat spillvatten släpps ut när belastningen på ledningsnätet blir för stor. Bräddningar kan t.ex. LÄS MER

 4. 4. Avrinningskoefficienten – dess relation till regnintensitet och bidragskoefficienten utifrån fallstudier i södra Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Therese Grönvall; Linnea Ek; [2018]
  Nyckelord :avrinningskoefficient; bidragskoefficient; ytavrinning; regnintensitet; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vatten försörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to increase the knowledge regarding how the runoff coefficient varies with increased rainfall intensity, a literature study and calculations in Excel were conducted. The background to how the tabled values of the runoff coefficient have been determined was found to be a book based on an assembly of answers to a survey collected from different companies in USA. LÄS MER

 5. 5. Gröna hyreskontrakts påverkan på källsortering - En kvalitativ fallstudie över avfallshanteringen i Åkerviolen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Matilda Törnqvist; Lily Trinh; [2016-06-27]
  Nyckelord :källsortering; gröna hyreskontrakt; miljöpsykologi; attityder; beteenden; miljöintressen; rumsliga förutsättningar;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie över den potentiella effekt gröna hyreskontrakt har på hyresgästers källsortering. Studiens syfte har varit att ta reda på hur hyresgäster med gröna hyreskontrakt uppfattar och hanterar sitt hushållsavfall. LÄS MER