Sökning: "gröna hus"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden gröna hus.

 1. 1. Multikriterieanalys för lokalisering av multifunktionella dagvattenåtgärder i sjukhusmiljö : En fallstudie över Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Helin Maria; [2020]
  Nyckelord :stormwater; green infrastructure; ecosystem services; climate adaption; multicriteria analysis; healthcare setting; dagvatten; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; klimatanpassning; multikriterieanalys; sjukhusmiljö;

  Sammanfattning : I Sverige kommer klimatförändringarna innebära ett varmare klimat med kraftigare nederbörd. I kombination med en stor andel hårdgjorda ytor i våra växande städer kommer detta innebära en risk för dagvattenöversvämningar. LÄS MER

 2. 2. Den lilla parken i den stora staden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Åberg; [2020]
  Nyckelord :pocket park; förtätning; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; parkutformning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how pocket parks should be designed in order to promote visits from the inhabitants in Malmö, as well as which of six design is the best from an ecological perspective. By examining these two aspects the goal was to identify how a pocket park can be designed to work as a multifunctional place in the city. LÄS MER

 3. 3. Naturalistisk växtgestaltning i gränslandet mellan hus och natur : ett gestaltningsförslag för Naturhusvilla

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erikka Chapman; [2020]
  Nyckelord :naturalistisk växtgestaltning; dynamiska planteringar; kretslopp; gestaltningsförslag; växthusvilla; naturhus; naturhusvilla; mönsterrapport; planteringsmatris; naturalistic planting design; design proposal; Nature House; natural housing; matrix plantings; dynamic plantings; ecological plant design;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett gestaltningsförslag för en Naturhusvilla där naturalistisk växtgestaltning används för att skapa växtkompositioner med utgångspunkt från naturligt förekommande växtsamhällen. Naturhusvillan är ett bostadshus inneslutet i växthus, där avloppsvattnet renas i växtbäddar (Solvarm 2020). LÄS MER

 4. 4. Gröna Byggnader : En redogörelse av miljöcertifieringar och miljömärkningar för byggnader på den svenska bostadsmarknaden med fokus på byggaktörers lönsamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Lindstrand; Astrid Ålander; [2019]
  Nyckelord :Green buildings; Environmental certifications; Sustainability; Gröna byggnader; Miljöcertifieringar; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på gröna byggnader på bostadsmarknaden, samt vad miljöcertifiering och miljömärkning av byggnader innebär. Hur stor är egentligen vetskapen om miljöcertifieringar och miljömärkningar hos kunder på marknaden för bostäder? Det är en intressant fråga som är återkommande i denna uppsats. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas hyresnivån av miljöcertifieringen Miljöbyggnad? : En studie inom Akademiska Hus fastighetsbestånd

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Smedberg Svensk; Anders Höglund; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Certified buildings; Green buildings; Rent level; Miljöbyggnad; certifierade byggnader; gröna byggnader; Hyresnivå;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står idag för en betydande andel av de utsläpp som ärdirekt farliga för miljön. Miljöcertifieringar av byggnader är ett led i arbetet med attminska den mänskliga påverkan på miljön inom fastighetsbranschen. LÄS MER