Sökning: "gröna korridorer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden gröna korridorer.

 1. 1. Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Hallgren; [2019]
  Nyckelord :gröna väggar; gröna tak; gröna korridorer; konnektivitet; konnektivitet; biologisk mångfald; biodiversitet;

  Sammanfattning : Avsikten med det här arbetet är att undersöka om gröna tak och gröna väggar kan fungera som gröna korridorer i urbana miljöer och därmed öka konnektiviteten mellan habitat. Då naturliga habitat förstörs och fragmenteras när våra städer och infrastruktur breder ut sig blir det viktigt att försöka finna nya vägar för att främja den biologiska mångfalden som är under hot. LÄS MER

 2. 2. Gröna tak : möjligheter och begränsningar för biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petra Niskanen; [2019]
  Nyckelord :Gröna tak; biologisk mångfald; konnektivitet; artdiversitet;

  Sammanfattning : Tak är en begränsande växtplats med hög sol och vind exponering, torka och grunt substratdjup. Klimatet gör direkt och indirekt genom den begränsade mängd växtarter som kan överleva på taken att gröna tak inte kan vara ett habitat för alla arter. LÄS MER

 3. 3. Restaurering av grön infrastruktur för fyra naturskogsarter på Söderåsen i Skåne

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Johanna Schroeder; [2018]
  Nyckelord :entita; mindre hackspett; taggbock; bokblombock; GIS; habitatmodell;

  Sammanfattning : Det intensiva brukandet av svenska skogar har inneburit att många arter missgynnats och hälften av landets rödlistade arter är knutna till skogslandskapet. Sverige har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden och ett verktyg i detta arbete är att jobba med grön infrastruktur. LÄS MER

 4. 4. Nya städsegröna trädarter att pröva för Malmö stads gatumiljöer : en växtlista med lämpliga förslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Svensson; [2017]
  Nyckelord :städsegrönt; gatuträd; gatumiljö; Malmö; barrträd; lövträd;

  Sammanfattning : Idag pågår en urbanisering som ställer stora krav på de städer vi ska leva i. Städerna blir större och dess miljöer påverkar människor och natur. För att klara av framtidens utmaningar med förändrade klimat och större städer behövs det många insatser. De urbana träden kan spela en viktig roll att hantera dessa utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av riskzoner för större vilt inom Halmstad kommuns vägnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Åsedahl; Alexandra Lindmark; [2016]
  Nyckelord :Infrastructure; greenways; green corridors; wildlife-vehicle accidents; Infrastruktur; gröna stråk; gröna korridorer; viltolyckor;

  Sammanfattning : En ökad infrastruktur är idag en av de största anledningarna till fragmentering av habitatvilket gör det svårare för vilt att röra sig över vägar utan risker. För att undersöka i vilkenutsträckning större vilt korsar vägar identifierades gröna stråk i Halmstad tätort därviltförekomst sedan undersöktes vintern 2015/2016. LÄS MER