Sökning: "gröna mellanrum"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden gröna mellanrum.

 1. 1. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Nyckelord :urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. LÄS MER

 2. 2. In-between green : analys av förutsättningarna för en temporär park i Hagstorp, Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jens Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :mellanrum; temporär park; grönmark; förtätning; Malmö;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete är att få en större förståelse för det temporära landskapets förutsättningar i staden och hur man inom planeringen kan använda stadens mellanrum till gröna ändamål tills dess de permanenta strukturerna finns på plats. Uppsatsen tar utgångspunkt i Hagstorp i nordöstra Malmö, ett grönskande f.d. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta med stadens mellanrum som fördröjande system : ett gestaltningsförslag med utgångspunkt i den hårdgjorda staden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Eklundh-Thorén; [2013]
  Nyckelord :Storm water design; Landscape architecture; dagvatten; LOD-system; fördröjning; stadsrum;

  Sammanfattning : Dagens urbanisering skapar allt fler och större hårdgjorda stadsrum. Vid en förtätning är det inte sällan stadens gröna mellanrum som får minska sitt förtätning är det inte sällan stadens gröna mellanrum som får minska sitt utrymme. LÄS MER

 4. 4. När tågen slutat gå : förvandling av övergiven räls till publikt promenad- och parkstråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marie Vikström; [2012]
  Nyckelord :Övergivna rälsområden; promenad- och parkstråk; rälsstråk; gröna korridorer; postindustriell arkitektur; High Line; Promenade Plantée; Schöneberger Südgelände;

  Sammanfattning : Abandoned and unused railway structures often possess great potential if they are reclaimed and reused for new purposes. The thesis focuses on the global trend of restoring and revitalizing these areas, converting them into park areas, rail trails and green corridors in the city landscape, while preserving their ecological, social, esthetic and historic values. LÄS MER

 5. 5. Stadens rum : dess betydelse och olika tiders ideal

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Nadine Eklöf; Josefine Börjesson; [2007]
  Nyckelord :BYC 991; urban planning; public space; modernism; cities; BYC 991; stadsplaner; stadsrum; mellanrum; funktionalism; kvartersstad; miljonprogram; förtätning; idealstad;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka stadsplaneringvid tre tidsepoker. Genom att jämföra mellanrummen i stadenoch sedan plocka ut de positiva inslag som vi tror tilltalar deflesta människorna vill vi komma fram till hur en idealstad skullekunna se ut.De tidsepoker vi valt är Kvartersstaden, Funktionalismens stadoch Dagens byggande. LÄS MER