Sökning: "grönalger"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet grönalger.

 1. 1. Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Rebecca Winberg; [2019]
  Nyckelord :ciliater; fluoxetin; grönalger; oxazepam; zooplankton;

  Sammanfattning : Till följd av samhällets konsumtion av psykofarmaka, återfinns rester av preparaten i utgående avloppsvatten som oförändrade eller i form av metaboliter. Avloppsvattnet utgör därför en betyd-ande källa till att vår akvatiska miljö exponeras för psykofarmaka, vars verkningsmekanismer på-verkar akvatiska organismsamhällens struktur och funktion. LÄS MER

 2. 2. Biodiversity of Organic-Walled Eukaryotic Microfossils from the Tonian Visingsö Group, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Corentin Loron; [2016]
  Nyckelord :Organic-walled microfossils; Tonian; cyst; green algae; eukaryote; Visingsö Group; Mikrofossil med organiska cellväggar; tonian; cysta; grönalger; eukaryot; Visingsö gruppen;

  Sammanfattning : The diversification of unicellular, auto- and heterotrophic protists and the appearance of multicellular microorganisms is recorded in numerous Tonian age successions worldwide, including the Visingsö Group in southern Sweden. The Tonian Period (1000-720 Ma) was a time of changes in the marine environments with increasing oxygenation and a high input of mineral nutrients from the weathering continental margins to shallow shelves, where marine life thrived. LÄS MER

 3. 3. Algbiomassa som gödselmedel till gran och tall

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Simon Bylund; [2015]
  Nyckelord :alger; gran Picea abies ; gödselmedel; grönalger; plantskola; tall Pinus sylvestris ; algae; Norwegian spruce Picea abies ; fertilizer; green algae; plant nursery; Scots pine Pinus sylvestris ;

  Sammanfattning : För att växter ska växa bra krävs det en mix av olika näringsämnen där de två viktigaste näringsämnena normalt sett är kväve (N) och fosfor (P). Det är viktigt att mixen av olika näringsämnen passar växtens behov samt att näringsämnena är möjliga för växten att ta upp. LÄS MER

 4. 4. Effekter av urbanisering på grönalgen trädgröna i Linköpings stad med omnejd. : Biologiundervisning i närmiljön

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologiTekniska högskolan

  Författare :Johan Thörnow; [2013]
  Nyckelord :Desmoccocus.; trädgröna; grönalger; urbanisering; lavar.;

  Sammanfattning : Urbanization has for a long time been a threat to our biodiversity. Epiphytic organisms such as lichens have been negative affected by traffic pollution and the new urban environment surrounding their old habitat (van Her 2001). Another epiphytic organism is the green algae Desmococcus olivaceus. LÄS MER

 5. 5. Effekter av luftföroreningar på lavar och grönalger på lind i Norrköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/BiologiTekniska högskolan

  Författare :Sarah Sonelin; [2012]
  Nyckelord :Air pollution; green algae; lichen; lime tree; roads; traffic volume.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter luftföroreringar har på lavar och grönalger som växer på lindar, genom att jämföra lavfloran i urban miljö och i landsbygdsmiljö. Mer specifikt var syftet att utreda hur avstånd till närmaste väg, trafikintensitet och trädets exponerade respektive icke-exponerade sida gentemot en väg påverkar lavfloran i urban miljö. LÄS MER