Sökning: "grönstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet grönstruktur.

 1. 1. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Alverbrink; [2020]
  Nyckelord :grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. LÄS MER

 2. 2. Att planera för en tät och grön stad -Planeringsprocessens möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Backsell; Ronja Nyman; [2020]
  Nyckelord :Förtätning; tät stad; gröna värden; grönstruktur; grön stad; fysisk planering; social- och ekologisk hållbarhet; Örebro kommun;

  Sammanfattning : Rådande forskningsläge redogör för grönytors bortfall till förmån för förtätning. Detta sker även i Örebro tätort, där statistik visar att allmänna grönytor i Örebro tätort har minskat (SCB 2015a), trots att Örebro kommun har tydliga styrdokument och riktlinjer som förespråkar det motsatta. LÄS MER

 3. 3. Hållbar bebyggelsestruktur : en undersökning av kriterier för stadens form och grönstruktur med fokus på kvartersnivå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Gustav Andreasson; [2020]
  Nyckelord :grönytefaktor; hållbarhet; bebyggelsestruktur; kvarter; miljömål;

  Sammanfattning : Hållbar bebyggelsestruktur: är något svårt att kvantifiera, kvalitetssäkra och följa upp. Detta kandidatarbete konstaterar att begreppet hållbar bebyggelsestruktur behöver kopplas till konkreta metoder som har sin förankring i vetenskaplig basis och är mindre beroende av politiska och ekonomiska förändringar. LÄS MER

 4. 4. Hur kan gröna stråk öka den biologiska mångfalden i skånska odlingslandskap?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hagstam; [2020]
  Nyckelord :grönstråk; gröna stråk; biologisk mångfald; biodiversitet; beträda; landskapsplanering; kantzon; odlingslandskap; greenways; hållbar;

  Sammanfattning : Den biologiska mångfalden är hotad världen över, och de skånska odlingslandskapen är inget undantag. Den pågående minskningen av artdiversitet i fullåkerlandskapen utgör ett speciellt stort problem för oss människor; den riskerar vår matförsörjning. LÄS MER

 5. 5. Förbättring av strandskydd för att möta aktuella behov och intressen : En fallstudie av San Carlos de Bariloche, Argentina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Tilde Ericsson; Emil Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Shore protection; Shore protection legislation; Argentina.; Strandskydd; Strandskyddslagstiftning; Argentina;

  Sammanfattning : Strandområdens attraktivitet skapar intressekonflikter mellan allmänhetens rätt till stranden och privata intressens vilja att bygga vid vatten. Detta skapar ett behov av en fungerande lagstiftning som tillgodoser det olika intressena. LÄS MER