Sökning: "grönstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet grönstruktur.

 1. 1. Integrering av vertikala växtväggar i stadsmiljö : En studie för att stärka stadens ekosystemtjänster

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Isabella Ståhl; Rebecka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Vertical vegetation; Living walls; Green facades; Ecosystems; Ecosystem services; Urban environment; Sustainable cities; Vertikala växtväggar; Levande väggar; Gröna fasader; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Stadsmiljö; Hållbara städer;

  Sammanfattning : Syfte: För att skapa väl fungerade städer som främjar mångfaldigt liv påstår C/O City (2017) att ekosystemtjänster måste implementeras. En ökad befolkning och förtätning har lett till bristande grönstruktur i urbana miljöer. Detta påverkar miljön och social-ekologin negativt. LÄS MER

 2. 2. Grönstrukturplanering i Sveriges kommuner : En fallstudie av kommuners planering av grönstruktur

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Johanna Bengtsson; Tove Olsson; [2021]
  Nyckelord :spatial planning; green infrastructure; green planning; multifunctional green area; fysisk planering; grön infrastruktur; grönstruktur; grönstrukturplan; grönstrukturplanering; mångfunktionella ytor; nätverk;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete klargör vilka förändringar som skett i svenska kommuners arbete med grönstrukturplanering gällande omfattning, metoder och åtgärder under de senaste 20 åren samt om det finns spår av relevant forskning i kommunala grönstrukturplaner antagna under samma tidsperiod. Undersökningen är en fallstudie där Jönköpings kommun valts ut som ett representativt fall. LÄS MER

 3. 3. Regionalt grönstrukturarbete : En studie av tre svenska regioner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Karin Sjönneby; Sofia Faxell Ljungström; [2021]
  Nyckelord :regional planning; green structure; responsibility; conflicts of interest; cooperation; regional planering; grönstruktur; ansvarsfördelning; intressekonflikter; samverkan;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har världen upplevt en kraftig urbanisering. Denna utveckling innebär ianspråktagande av grönområden vilket för med sig negativa effekter på grönstrukturen. För en god förvaltning av grönstruktur på lokal nivå krävs god vägledning från regional nivå. LÄS MER

 4. 4. Jordbruksmark i den fysiska planeringen : Att säkerställa en framtida livsmedelsförsörjning genom en modell för cirkulärt naturbruk

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Lina Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Cirkulärt naturbruk; markanvändning; marktätning; brownfield; soil sealing;

  Sammanfattning : Till följd av en växande befolkning ökar behovet av livsmedel globalt samtidigt som mängden brukbar jordbruksmark försvinner. Anledningarna till dess försvinnande är många, klimatförändringar, sjukdomar och markdegradering är de tre huvudsakliga kategorierna. LÄS MER

 5. 5. Uppskattade värden i stadens byggda miljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Stephanie Winnberg; Paulina Persson; [2021]
  Nyckelord :Bebyggelsetyper; fysisk planering; förtätning; grönstruktur; mänsklig skala; täthet; värden; kvaliteter; platsgestaltning; kvalitativa egenskaper;

  Sammanfattning : På grund av ett ökat behov av bostäder samt en önskan att bespara värdefull natur- och jordbruksmark växer många städer inåt genom förtätning. Det har tidigare genomförts mycket forskning på potentialen att leverera samma bebyggelsetäthet på olika sätt. LÄS MER