Sökning: "grönstrukturplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet grönstrukturplanering.

 1. 1. Grönstrukturplanering i Sveriges kommuner : En fallstudie av kommuners planering av grönstruktur

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Johanna Bengtsson; Tove Olsson; [2021]
  Nyckelord :spatial planning; green infrastructure; green planning; multifunctional green area; fysisk planering; grön infrastruktur; grönstruktur; grönstrukturplan; grönstrukturplanering; mångfunktionella ytor; nätverk;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete klargör vilka förändringar som skett i svenska kommuners arbete med grönstrukturplanering gällande omfattning, metoder och åtgärder under de senaste 20 åren samt om det finns spår av relevant forskning i kommunala grönstrukturplaner antagna under samma tidsperiod. Undersökningen är en fallstudie där Jönköpings kommun valts ut som ett representativt fall. LÄS MER

 2. 2. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Ruist; [2019]
  Nyckelord :stadsranden; regional planering; hållbar stadsutveckling; grönstrukturplanering; urban fringe; sprawl; peri-urban; stad och land;

  Sammanfattning : På grund av en sedan länge pågående urbaniseringstrend förväntar vi oss att städer kommer att växa. Därför värderas stadsranden, alltså zonen mellan stad och land, utifrån dess framtid snarare än för vad den kan bidra med idag. LÄS MER

 3. 3. Vikten av grönstruktur i parkplanering- Fallstudien Museiparken i Karlstad : Parkens betydelse för socialt hållbar utveckling

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sofie Gulbransgård; Elin Isaksson; [2019]
  Nyckelord :grönstruktur; sociala rum; miljökvalitetsmål; grönstrukturplanering.;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts med syfte att se ifall Karlstad kommuns vision för grönområden i staden uppfylls av användarnas faktiska upplevelse. Här har författarna valt att undersöka en specifik park i Karlstad, Museiparken. LÄS MER

 4. 4. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; dialog; collaborative planning; dialogplanering; ömsesidiga lärandeprocesser; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönstrukturplanering;

  Sammanfattning : Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. LÄS MER

 5. 5. Parkernas stad : hur sju parker ser ut och används i megastaden Shanghai

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Shanghai; parkanvändning; urbanisering; stadsplanering;

  Sammanfattning : Trots alla fördelar som kommer med urbaniseringen och våra städer finns en hel rad psykologiska bieffekter från detta. En ökande klyfta mellan vad människor vill ha och vad de behöver har resulterat i en generation starkt påverkad av stressrelaterade åkommor. LÄS MER