Sökning: "grade 7-9"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden grade 7-9.

 1. 1. JÄMLIKHET OCH RESPEKTFULLA RELATIONER I KLASSRUMMET Intervjuer med högstadieelever födda i Syrien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Manal Abu Rashed; [2020-02-20]
  Nyckelord :könsroller; invandrarkultur; genus; gränssättande; arabisk uppfostran;

  Sammanfattning : Aims:Syrian children who have experienced the terror of civil war have happily found themselves in a peaceful Sweden, where there is a completely different value system and a different "normal" life. The purpose of this essay is to ex-amine some of these teen-agers' perception of new values and principles of gender equality and to observe the changes that have taken place in their way of thinking, especially as these children are raised according to the strict rules of Islamic-Arab tradition. LÄS MER

 2. 2. Konsten att främja närvaro och förebygga och åtgärda problematisk frånvaro

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Schmähl Bolmvall; [2020]
  Nyckelord :promoting attendence; preventing absence; remedying problematic absence; elevhälsa; förebygga frånvaro; främja närvaro; åtgärda problematisk frånvaro;

  Sammanfattning : The work in primary school, including promoting attendence, preventing absence and remedying problematic absence is formulated in laws and decrees, the regulatory documents of primary school as well as “policydocuments” on a municipaly level and the individual schools documents in form off action plans and routines. It is a very important work, but what is formulated does not always correspond to what is implemented. LÄS MER

 3. 3. Bollspelens plats i kursplanen : En kvalitativ undersökning om hur lärare i idrott och hälsa kopplar bollspel till kursplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sema Erdal; Jenny Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Curriculum; syllabus; ball games; physical education; assessment; motivation; curriculum theory; frame factor theory; physical education grade 7-9; Läroplan; kursplan; bollspel; idrott och hälsa; bedömning; motivering; läroplansteori; ramfaktorteori; idrott och hälsa årskurs 7–9;

  Sammanfattning : Aim and research questions The purpose of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in grades 7-9 use ball games in education in relation to the curriculum. The study also aims to investigate teachers' description of how their assessment of students in connection with ball games relates to the knowledge requirements. LÄS MER

 4. 4. Den nya timplanen för Idrott och hälsa : En studie om idrottslärares undervisning och arbetsbelastning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ludwig Anstrén; Victor Nauclér; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare upplever att den nya timplanen som implementerades från hösten 2019 påverkar samt kan komma att påverka deras idrottsundervisning och arbetsbelastning. På vilket sätt upplever idrottslärare i årskurs 7–9 att den nya timplanen påverkar deras idrottsundervisning? På vilket sätt upplever idrottslärare i årskurs 7–9 att deras arbetsbelastning har förändrats sedan den nya timplanen infördes? Hur tror idrottslärare i årskurs 7–9 att deras arbetssituation kommer att se ut när timplanen är fullt implementerad? Metod För genomförandet av studien valdes en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Skiljer sig rörelsemönstret mellan en överviktig och en idealviktig katt? : samband mellan hull och tryckmätningsdata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Svensson; [2019]
  Nyckelord :katt; tryckmätningsmatta; rörelsemönster; övervikt; idealvikt; kroppsfett;

  Sammanfattning : När det kommer till diagnostik av rörelsestörningar hos katt tillämpas en ortopedisk undersökning som kan vara svår att såväl utföra som bedöma, varför behovet av standardiserade utvärderingsinstrument är stort. Inom forskningen har användandet av så kallade tryckmätningsmattor för gånganalys på katt ökat, ett verktyg som redan är väletablerat och validerat för motsvarande analys på hundar. LÄS MER