Sökning: "grades F-3"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden grades F-3.

 1. 1. Att utveckla läsförståelse : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om läsförståelse och läsförståelseundervisning i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fanny Wixtröm; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension strategies; reading aloud; text talk; equitable teaching.; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; högläsning; textsamtal; likvärdig undervisning.;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en komplex färdighet beroende av flera samspelande förmågor. Lärares uppfattningar om hur läsförståelseundervisning kan utformas i praktiken i relation till elevers olika utvecklingsstadier är en avgörande faktor för elevers läsförståelseutveckling (Jönsson, 2007). LÄS MER

 2. 2. Emojis, en del av undervisningen? : En undersökning om emojis som verktyg i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; Emojis; Svenska som andra språk; Läs- och skrivutveckling; Grundskola;

  Sammanfattning : An experimental study to investigate if it´s possible to use emojis as a tool in education in primary school to encourage students in their writing- and reading learning. Especially with consideration to students with Swedish as a second language and furthermore students who has trouble with their development in reading and writing. LÄS MER

 3. 3. Skrivundervisning i grundskolans tidigare år F–3 : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Aiah Aleid; [2021]
  Nyckelord :Writing; writing lessons; teaching methods; linguistic awareness and scaffolding.; Skrivandet; skrivundervisning; undervisningsmetoder; språklig medvetenhet och stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av nationell och internationell tidigare forskning kartlägga lärares undervisning i skrivandet i grundskolans tidigare år F–3. Studien är en systematisk litteraturstudie och tar sin utgångspunkt i de centrala begreppen: skrivande, undervisningsmetoder, språklig medvetenhet och stöttning. LÄS MER

 4. 4. Rytm och musik i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om hur rytm och musik används som språkutvecklande verktyg i F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Jennifer Doverfors; [2021]
  Nyckelord :music; rhythm; Swedish lessons; year F-3; teachers; language development; musik; rytm; svenskundervisning; årskurs F-3; lärare; språkutveckling;

  Sammanfattning : I grundlärarutbildningen för förskoleklass och årskurs 1–3 undervisas om musikens positiva inverkan och hur musik kan användas som ett pedagogiskt verktyg i svenska. Trots detta upplever jag att musik och rytm användas enbart i gruppstärkande syfte under den verksamhetsförlagda utbildningen. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla läsförståelse i praktiken : En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs F-3 beskriver sitt arbete för att utveckla alla elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Johansson Julia; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension difficulties; working methods; grades F-3; Läsförståelse; läsförståelsesvårigheter; arbetssätt; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Att besitta en god läsförståelse är viktigt för att kunna fungera i samhället men också lyckas i skolan. Läsförståelse är en komplex process vilken innefattar många olika delar. För att eleverna ska utveckla sin läsförståelse är lärarens val i undervisningen avgörande. LÄS MER