Sökning: "grammatikdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet grammatikdidaktik.

 1. 1. En bro över skrivglappet? En interventionsstudie om integrerad grammatikundervisnings effekter på gymnasieelevers argumenterande texter och metaspråkliga förmåga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Magdalena Mikmar; [2021-06-10]
  Nyckelord :grammatikdidaktik; grammatik; argumenterande text; skrivutveckling; skrivförmåga; metaspråk;

  Sammanfattning : Debatten om ungas sjunkande skrivförmåga lyftes åter när Sveriges Utbildningsradio släppte dokumentären Skrivglappet (2020). Flera anledningar till den bristande skrivförmågan diskuteras i dokumentären men grammatikundervisningen, som många gånger motiveras med att främja skrivutveckling, lämnas obenämnd. LÄS MER

 2. 2. Grammatikundervisning på lågstadiet : F-3-lärares syn på arbetet med svensk grammatik i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Mari Andersson; [2021]
  Nyckelord :Grammar; grammar teaching; language structure; grammar didactics; Grammatik; grammatikundervisning; språkets struktur; grammatikdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to examine the approach teachers in primary school takes on grammar teaching. This study is based on interviews with nine qualified teachers whom are all working with children in the age span of six to nine years old. LÄS MER

 3. 3. Läroböckernas grammatiska trösklar: En undersökning av läromedel för svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kale Lidström; Vilma Bolding; [2020]
  Nyckelord :fras; funktionaliserad undervisning; formaliserad undervisning; grammatik; grammatikdidaktik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; läroböcker; läromedelsanalys; sats; språklig hierarki; svenskämnet; tröskelbegrepp;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för hur läromedel i svenska på gymnasienivå kan bidra till kontext för grammatikundervisningen. Utifrån denna kontext undersöks tre tröskelbegrepp inom grammatiken, d.v.s. LÄS MER

 4. 4. Grammatikundervisningens hur : En litteraturstudie om hur grammatikundervisningen bedrivs i svenskämnet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Emma Galuschin; [2020]
  Nyckelord :Grammatik; grammatikundervisning; grammatikdidaktik; svenska; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Undersökningar visar att ungdomars skrivförmåga inte är tillräcklig för ett kvalifi-cerat arbete eller vidare studier. Detta tyder på att skrivundervisningen i skolan inte lyckas utveckla elevernas skriftspråkliga kompetens. LÄS MER

 5. 5. Grammatikens vara eller icke vara : En undersökning om lärares tolkning av begreppet grammatik och deras genomförande av undervisning i grammatik på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marielle Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Grammar teaching; teaching material; grammar; language structure; Definitions of grammar; grammar didactics; Grammatikundervisning; läromedel; grammatik; språkets struktur; definitionen av grammatik; grammatikdidaktik;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare förhåller sig till, definierar och undervisar i grammatik med de yngre åldrarna och de svårigheter som lärarna stött på i sin grammatikundervisning. Denna undersökning baseras på intervjuer med sex behöriga lärare i årskurs 1–3, varav en speciallärare som tjänstgjorde på samma skola i förskoleklass. LÄS MER