Sökning: "grammatiken i praktiken"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden grammatiken i praktiken.

 1. 1. Genrepedagogik som språkutvecklande arbetssätt : En intervjustudie om gymnasielärares arbete med genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Simone Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Genrepedagogik; språkutveckling; cirkelmodellen; sociokulturellt perspektiv på lärande; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka genrepedagogikens påverkan på elevers språkutveckling i svenskämnet på gymnasiet. Genrepedagogiken vilar på tre ben: det sociokulturella perspektivet på lärande, den systemisk funktionella grammatiken samt cykeln för undervisning och lärande. LÄS MER

 2. 2. En funktionell och motiverande grammatikundervisning i praktiken : En studie om gymnasieelevers inlärning av personliga och reflexiva pronomen på motiverande grunder

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Niclas Siljelöv; [2018]
  Nyckelord :functional grammar; didactic design; motivation; Swedish 2; funktionell grammatik; didaktisk design; motivation; Svenska 2;

  Sammanfattning : Inom svenska som gymnasialt ämne är det vanligt förekommande att elever inte upplever grammatikundervisningen som motiverande. Vanligtvis beror bristen av motivation på att elever misslyckas med att se ett nyttoperspektiv med att lära sig grammatiken bakom sitt modersmål. LÄS MER

 3. 3. ”Är lärarutbildningen för dig?” : En kritisk diskursanalys av Skolverkets reklamkampanj För det vidare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Joakim Nilsson; [2016]
  Nyckelord :läraryrket; konsumtionskultur; kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Skolverket konstruerar bilden av läraryrket i kampanjen För det vidare. Uppsatsen har en språkvetenskaplig grund. Analysverktyg och val av metod bygger på en kombination av den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) och Faircloughs kritiska diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. Hur integreras grammatik i en kommunikativ språkundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nadine Zéphir; [2016]
  Nyckelord :grammatik; kommunikativ kompetens; moderna språk; språkdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur grammatiken integreras i en språkundervisning vars syfte är att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga (Skolverket 2011). Genom intervjuer med språklärare och elever undersöker jag kvalitativt hur grammatiken i praktiken kommer in i undervisningen och om det finns förhållningssätt och metoder som är mer effektiva än andra. LÄS MER

 5. 5. Special -pedagogik, -metodik, -lärare. : Studie av tre tidiga dövmetodsteoretiker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Ove Jacobsen; [2014]
  Nyckelord :döv;

  Sammanfattning : Det finns två faktorer som avgör att jag väljer att utbilda mig till lärare: 1. Jag har mycket lätt att få kontakt med ungdomar. 2. Jag vill försöka att slå mynt av och arbeta med ett livslångt privatintresse; historia. LÄS MER