Sökning: "grammatikundervisning svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden grammatikundervisning svenska.

 1. 1. GRAMMATIK I SKRIVUNDERVISNINGEN FÖR NYANLÄNDA GYMNASIEELEVER En aktionsforskningsstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikaela Eek; [2020-01-07]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; aktionsforskning; formativ undervisning; skrivundervisning; grammatik;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att undersöka om och hur formativ undervisning, för att stärka andraspråkselevers förmåga att skriva på svenska, kan baseras på deras grammatiska misstag i skriftlig produktion.Teori:Grunden för studien utgörs av aktionsforskningsperspektivet, vars övergripande syfte är att utveckla och förbättra lärares praktik (Carr & Kemmis, 1986; Rönnerman, 2012). LÄS MER

 2. 2. Läroböckernas grammatiska trösklar: En undersökning av läromedel för svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kale Lidström; Vilma Bolding; [2020]
  Nyckelord :fras; funktionaliserad undervisning; formaliserad undervisning; grammatik; grammatikdidaktik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; läroböcker; läromedelsanalys; sats; språklig hierarki; svenskämnet; tröskelbegrepp;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för hur läromedel i svenska på gymnasienivå kan bidra till kontext för grammatikundervisningen. Utifrån denna kontext undersöks tre tröskelbegrepp inom grammatiken, d.v.s. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanalys : En analys av fyra läromedel i svenska med fokus på grammatik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellen Geite; [2020]
  Nyckelord :Grammatik; Kvalitativ text-och innehållsanalys; LGY11; LGR11; Läromedelsanalys; Produktorienterad analys; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur fyra läromedel på gymnasier ser ut angående momentet grammatik genom att beakta deras innehåll, elevers förkunskaper från grundskolan och LGY11s kunskapskrav. Den metod som användes för att besvara forskningsfrågorna var en kvalitativ komparativ metod och för att kunna genomföra läromedelsanalysen användes en kvalitativ text- och innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. ”Ett sätt att komma framåt” - En studie av SFI-lärares syn på verbtempus, grammatikundervisning och metaspråkliga termer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Olsson; [2020]
  Nyckelord :sfi; andraspråk; grammatik; grammatikundervisning; tempus; metaspråk;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks synen på grammatikundervisning rörande verb och tempus hos lärare inom utbildningsformen Svenska för invandrare. I styrdokumenten för utbildningsformen finns krav på att eleven ska lära sig ett funktionellt andraspråk. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar elevers engelskinlärning? : En litteraturstudie om elevers engelskinlärning med fokus på grammatik och olika faktorer som kan påverka inlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise de Flon; Florentina Tahiri; [2020]
  Nyckelord :Engelska som främmande språk; Grammatik; Grundskola; Sverige; Engelska; Motivation; Digitalisering;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram elevers engelskinlärning inom grammatik samt hur den påverkas av utomstående faktorer. Syftet med litteraturstudien har varit att undersöka grammatikens roll och olika påverkande faktorer i engelskinlärningen. I likhet med samhället är skolan i en utveckling där digitala medier har en ledande roll. LÄS MER