Sökning: "grammatikundervisning svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden grammatikundervisning svenska.

 1. 1. Grammatikdiskurser på mellanstadiet : En studie av fyra lärares syn på grammatik och grammatikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Svanberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fyra mellanstadielärares syn på grammatik. De fyra lärarna är behöriga i ämnet svenska, och intervjuerna rymmer utöver lärarnas syn på grammatik även frågor om hur de säger sig undervisa i grammatik och vilket syfte grammatikundervisning fyller. LÄS MER

 2. 2. Grammatikundervisning på högstadiet : En fallstudie av fyra lärares utsagor om sin grammatikundervisning, samt en analys av deras arbetsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marta Oinonen; Cecilia Laag; [2019]
  Nyckelord :Grammatik; grammatikundervisning; högstadielärare; attityd; arbetsmaterial; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks fyra högstadielärares utsagor om grammatikundervisning i svenskämnet, deras attityder till grammatik samt deras arbetsmaterial. Detta har undersökts genom fyra separata intervjuer samt en textanalys av lärarnas utsagor och deras arbetsmaterial. LÄS MER

 3. 3. Problematiska beskrivningar av grammatik: En studie om läromedels beskrivningar av grammatik och svensklärares reaktioner på dessa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Erik Bandh; [2019]
  Nyckelord :Grammatik; Tröskelbegrepp; Läromedel; Språkstruktur; Språkets hierarkiska dimension; Grammar; Threshold concepts; Textbooks; Language structure; Syntax The Hierarchic Dimension of Language; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Det föreliggande arbetets övergripande syfte var att undersöka hur grammatiken beskrivs i läromedel i dag och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för lärare och elever i Svenska 1 och Svenska 2 på gymnasiet. För att uppnå syftet delades arbetet upp i två separata metoder: Först utfördes en granskning av hur grammatiken beskrivs i olika läromedel, och sedan en intervjustudie där yrkesverksamma svensklärare fick reagera på och förhålla sig till läromedelsgranskningen. LÄS MER

 4. 4. Integrerad grammatikundervisning för skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Jakobsson; Sandra Nyman; [2019]
  Nyckelord :grammatikundervisning; integrerad undervisning; metaspråklig kompetens; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har utgått från det potentiella problemet med att elever i den svenska skolan i vissa fall inte får med sig de språkliga kunskaper och redskap som de behöver för framtiden. Arbetet utgår också från vår kritik kring att kunskapen om det svenska språkets uppbyggnad är formulerat som ett isolerat kunskapskrav som endast finns i en av tre kurser inom svenska på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Grammatik för alla? Hur ser grammatikmomenten ut i gymnasieläromedel för svenska 2 och hur gagnar de olika lärstilar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Karin Thelander; [2018]
  Nyckelord :grammatik; grammatikundervisning; grammatikdidaktik; läromedel; lärstilar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER