Sökning: "grammatikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet grammatikundervisning.

 1. 1. Grammatikundervisning som medel för elevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emelie Dahlberg; Jennifer Gran; [2023]
  Nyckelord :Inbäddad grammatik; kontextualiserad grammatikundervisning; lärares grammatiska kunskaper; L1; metalingvistiska aktiviteter; metaspråk; skrivutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reviewing the Effects of Explicit and Implicit Grammar Instruction in Second Language Acquisition : A Literature Review

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Grahn Sherin; [2023]
  Nyckelord :Second Language Acquisition; Grammar Instruction; Explicit Grammar Instruction; Implicit Grammar Instruction;

  Sammanfattning : The syllabus for English 5 in Swedish upper secondary school has a strong communicative focus, and grammar is only explicitly mentioned once throughout the syllabus. This raised my interest about the role and importance of explicit grammar teaching in Swedish upper secondary schools. LÄS MER

 3. 3. Funktionell grammatikundervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Esbjörnsson; [2023]
  Nyckelord :funktionell grammatik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; kontextualiserad grammatik; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om brister i den traditionella grammatikundervisningen i skolan syftar föreliggande kunskapsöversikt till att beskriva hur arbete med funktionell grammatikundervisning kan ta sig uttryck i svenskämnet (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever i gymnasieålder. Vidare syftar översikten till att redogöra för de effekter som olika undervisningsformer av funktionell grammatik kan ha på elevernas kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Återkoppling på elevers grammatiska val : En studie om hur tre lärare arbetar med återkoppling på elevers grammatiska val för skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kajsa Burman; [2023]
  Nyckelord :Grammatikdidaktik; grammatikundervisning; återkoppling; skrivutveckling; gymnasieskola; förstaspråksundervisning; svenska;

  Sammanfattning : Den här studien är en följd av tidigare genomförd litteraturstudie (Burman, 2022) som undersökt hur undervisning om grammatik kan inkluderas i skrivundervisning och formas för att verka skrivutvecklande för elever. Resultatet av den studien visade bland annat att återkoppling på elevers grammatiska val för skrivutveckling är ett outforskat område. LÄS MER

 5. 5. Grammatikens plats i ett SVA-klassrum : En kvalitativ studie om SVA-lärares åsikter och attityder till grammatikundervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Sara Nasser; Maya Solanki; [2023]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; SVA; andraspråksutveckling; grammatikundervisning; explicit; implicit; styrdokument; feedback; stöttning; språkfärdighet; grammatisk kompetens; kommunikativ kompetens; kursplan;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie intervjuades sju verksamma ämneslärare i svenska som andraspråk på gymnasiet, för att undersöka deras attityder till grammatik och hur de utformar grammatikundervisningen. Tidigare forskning visar att grammatikundervisningen och dess utformning variera beroende på lärarnas attityder till ämnet, vilket även stämmer överens med resultaten i vår studie. LÄS MER