Sökning: "grammatikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet grammatikundervisning.

 1. 1. Grammatikundervisningens betydelse för grundskoleelevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Josefin Brundin; Emma Helsing; [2021]
  Nyckelord :Skrivutveckling; grammatik; skrivande; undervisning; förstaspråk L1 .;

  Sammanfattning : Syftet med översikten är att undersöka huruvida grammatikundervisning har någon effekt på elevers skrivande och i sådana fall vilken typ av grammatikundervisning som ger störst effekt. Vi har som utgångspunkt utgått från äldre forskning som visar att grammatik inte har någon effekt på elevers skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Meningsfull grammatikundervisning : Skall vi använda begreppet grammatik i de lägre åldrarna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mikael Fexby; [2021]
  Nyckelord :grammatik; grammatikundervisning; läroplaner; mellanstadiet; utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några lärare upplever sin undervisning i grammatik för åk 4–6 samt vilka hjälpmedel de använder. Med stöd främst av de didaktiska frågorna vad, hur och varför vill jag kunna förstå och förklara hur några lärare undervisar i grammatik. LÄS MER

 3. 3. Grammatikundervisning och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Oscar Hylén; Mikael Krekula; [2021]
  Nyckelord :Grammatikundervisning; Motivation; Pedagogiska verktyg; Högstadium; Svenskundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt behandlar vad lärare kan göra för att öka elevers motivation inför grammatikundervisningen i svenska. Syftet är att undersöka vad forskningen säger om högstadieelevers motivation inför grammatikundervisningen i svenska och vilka pedagogiska hjälpmedel som skulle vara användbara för att skapa motivation för detta moment i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. GRAMMATIK I SKRIVUNDERVISNINGEN FÖR NYANLÄNDA GYMNASIEELEVER En aktionsforskningsstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikaela Eek; [2020-01-07]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; aktionsforskning; formativ undervisning; skrivundervisning; grammatik;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att undersöka om och hur formativ undervisning, för att stärka andraspråkselevers förmåga att skriva på svenska, kan baseras på deras grammatiska misstag i skriftlig produktion.Teori:Grunden för studien utgörs av aktionsforskningsperspektivet, vars övergripande syfte är att utveckla och förbättra lärares praktik (Carr & Kemmis, 1986; Rönnerman, 2012). LÄS MER

 5. 5. Läroböckernas grammatiska trösklar: En undersökning av läromedel för svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kale Lidström; Vilma Bolding; [2020]
  Nyckelord :fras; funktionaliserad undervisning; formaliserad undervisning; grammatik; grammatikdidaktik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; läroböcker; läromedelsanalys; sats; språklig hierarki; svenskämnet; tröskelbegrepp;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för hur läromedel i svenska på gymnasienivå kan bidra till kontext för grammatikundervisningen. Utifrån denna kontext undersöks tre tröskelbegrepp inom grammatiken, d.v.s. LÄS MER