Sökning: "grammatiska metaforer"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden grammatiska metaforer.

 1. 1. Vi förstår inte så mycket : om läsbarheten i ett läromedel i svenska som andraspråk 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ann-Sofie Svensson; [2021]
  Nyckelord :läromedel; läromedelstext; läsbarhet; läsbarhetsfaktorer; röst och kausalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka en läromedelstexts läsbarhet i ämnet svenska som andraspråk för årskurs 7–9. Metoden som använts är metodkombination, vilket innebär en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Språkliga skillnader i texter i olika betygssteg. : Textanalys av elevtexter i nationella provet för årskurs 9 från 2014 i svenska och svenska som andraspråk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Krage; [2021]
  Nyckelord :Elevtextanalys; svenska och svenska som andraspråk; systemisk funktionell grammatik; grammatiska metaforer; processer;

  Sammanfattning : Sammanfattning I den här studien analyseras 40 texter i svenska och svenska som andraspråk åk.9 från NP 2013/2014. Syftet är att identifiera vilka språkliga skillnader som finns i de olika betygsstegen och om möjligt koppla dessa till vardagsspråk och kunskapsspråk. LÄS MER

 3. 3. Vem förändrar egentligen klimatet? : En analys av hur mänskligt handlande framställs i läromedel om klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Inga Meijer; [2021]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik; den ideationella metafunktionen; transitivitet; ergativitet; mänskliga förstadeltagare; klimatförändringar; hem- och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : Tidigare forskning på läromedel om klimatförändringar visar att människans roll i processerna döljs på olika sätt i den grammatiska realiseringen. Ett av syftena med ämnet hem- och konsumentkunskap är att elever ska utvecklas som konsumenter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Språkliga svårigheter i ämnesspråket i de naturorienterande ämnena för elever med svenska som andraspråk – En läromedelsanalys av två läroböcker i NO för mellanstadiets årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Lackner; Linn Simonsson; [2020]
  Nyckelord :Lärobok; läromedel; ämnesspråk; naturorienterande ämnen; språkliga svårigheter;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en läromedelsanalys som undersöker två läroböcker i de naturorienterande ämnena för årskurs 4: Koll på NO och Lära NO. Båda böckerna innehåller ämnesstoff ur alla de tre naturorienterande ämnena, det vill säga biologi, fysik och kemi. LÄS MER

 5. 5. ”Migration betyder att människor flyttar mellan olika länder.” : En studie om läsbarhet i samhällsläromedel för nyanlända andraspråkselever och för gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Halla Ghassan; [2019]
  Nyckelord :Läsbarhet; nyanlända; svenska som andraspråk; läromedel; funktionell grammatik; SFL; grammatiska metaforer; nominaliseringar; agens; verbprocesser;

  Sammanfattning : I studien undersöktes hur texter i läromedel för nyanlända andraspråkselever förhöll sig till begreppet läsbarhet i jämförelse med två läromedel för studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram. Läsbarheten i dessa analyserades med den systemiska funktionella lingvistiken som metod för att undersöka läromedlens användning av verbprocesser, agens i materiella verbprocesser och nominaliseringar som grammatiska metaforer. LÄS MER