Sökning: "grannskapseffekter"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet grannskapseffekter.

 1. 1. Påverkar grad av bostadsblandning arbetslöshetsnivån? - en longitudinell analys av Göteborgs primärområden mellan åren 2014–2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Sörensen; Lovisa von Schéele; [2021-03-31]
  Nyckelord :social blandningspolitik; grannskapseffekter; boendesegregation; arbetslöshet; paneldata; random effects;

  Sammanfattning : Sedan 1974 har Sverige haft som målsättning att uppnå socialt blandade områden. Målsättningen vilar på antagandet om att en varierad sammansättning av individer, med särskilt fokus på ekonomisk klass, demografi och ursprung, främjar invånarnas sociala och ekonomiska utfall. LÄS MER

 2. 2. Boendesegregation och fysisk planering : En fallstudie om tankesätt och planering mot boendesegregation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Felix Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Boendesegregation; Fysisk planering; Socioekonomisk segregation; Etnisk segregation; Demografisk segregation; Grannskapseffekter; Integration; Mångfald; Blandade upplåtelseformer; Flyttkedjor; Attraktiv boendemiljö; Allmännyttan; Tankefigur; Institutionalisering; Stigberoende;

  Sammanfattning : Boendesegregationsfrågan har under de senaste årtiondena blivit mer och mer uppmärksammad i den kommunala planeringen. Personer med olika bakgrund och attribut bor allt mer segregerat, där den geografiska uppdelningen debatteras för att innebära social exkludering och utsatthet. LÄS MER

 3. 3. Fjordsidan - En studie om hur distinktion manifesteras mellan människor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur människor tenderar att vilja särskilja sig från varandra i ett visst område. Segregering är utgångspunkten, men till skillnad från de allra flesta forskningsrapporter är den här undersökningen inriktad på ett område med en hög socioekonomisk status. LÄS MER

 4. 4. Segregation i Region Örebro län -En studie av regionala segregationsmönster

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Axner; [2019]
  Nyckelord :Segregation; boendesegregation; grannskapseffekter; Region Örebro län; regional segregation; segregationsmönster;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka den socioekonomiska boendesegregationens utifrån faktorerna Medianinkomst, Utrikes födda, Högstadieutbildning 9år samt Högskoleutbildning 3 år eller längre löst byggt på en metod av rumslig analys. Detta har gjorts utifrån ett geografiskt perspektiv där mönster och samband mellan de fyra tidigare nämnda faktorerna har gjorts utifrån och mellan årtalen 2012 samt 2016. LÄS MER

 5. 5. En jämförande kvalitativ studie av skol- och utbildningssyn hos gymnasieungdomar i Bergslagen respektive Örebro

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Thomas Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :Fenomenografi; Bergslagen; bruksanda; gymnasiet; utbildningssyn; skolsyn; grannskapseffekter.;

  Sammanfattning : Det finns stora regionala skillnader i Sverige avseende skolprestation på gymnasienivå och i Bergslagen är utbildningsnivån låg. Ungdomars syn på skola och utbildning är sparsamt utforskad inom ramen för vetenskapliga studier. LÄS MER