Sökning: "grannspråksundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet grannspråksundervisning.

 1. 1. Attitydspaning - Grannspråkens framtid inom den svenska skolan : En enkätstudie om gymnasieelevers attityder till grannspråken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Oskar Marcus Hellgren; Jonathan Nordlund; [2022]
  Nyckelord :Skandinavien; grannspråk; grannspråksundervisning; attityd; enkätstudie.;

  Sammanfattning : Studien undersöker skillnader i attityd till, kontakt med och medieanvändning av norska, danska och engelska mellan svenska elever som har respektive inte har läst momentet grannspråksundervisning i kursen Svenska 2. Sammanlagt deltog 100 informanter i studien, varav hälften läser svenska 1 och andra hälften läser svenska 3. LÄS MER

 2. 2. Lärares attityder till grannspråksundervisning : en kvantitativ studie bland svensklärare i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Forsberg; [2022]
  Nyckelord :grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; semikommunikation; nordisk identitet; nordisk språkgemenskap; Nordiska rådet; attityder;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt mellanstadielärares attityder till grannspråksundervisning med ett syfte att belysa den roll som skolan har för att bevara det nordiska språkutrymmet. Genom inspiration från Nordiska rådets strävan om att bevara en nordisk språktradition gjordes en kvantitativ undersökning där 37 lärare sa sitt om grannspråk i svenskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Grannspråksundervisning i svenskämnet : Lärares uppfattning om grannspråksundervisning i åk 4-6

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Hamide Berisha; Nadja Backlund; [2021]
  Nyckelord :Svenskämnet i åk 4-6; grannspråksundervisning; styrdokument; nordisk språkpolitik; Helsingforsavtalet; sociokulturell pedagogik;

  Sammanfattning : Studien avser att presentera och tolka de resultat vi har fått in gällande lärares uppfattningar om grannspråksundervisning i svenskämnet. Syftet med studien är att undersöka om lärare i praktiken skapar förutsättningar i grannspråksförståelse och i vilken utsträckning grannspråk undervisas i svenskämnet. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om högstadielärares attityder till grannspråksundervisning i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Oscarsson; [2020]
  Nyckelord :Swedish teacher; Secondary school; Teaching of the Nordic languages; Attitude; Social psychological perspective; Svensklärare; högstadiet; grannspråk; grannspråksundervisning; attityd; socialpsykologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka svensklärares attityder till grannspråksundervisning på högstadiet. Studien utgick från ett socialpsykologiskt perspektiv där begreppet attityd är centralt, och en kvalitativ analys utfördes med hjälp av ett frågeformulär. LÄS MER

 5. 5. Håller grannspråken ihop svensklärarna? : Undervisning i övriga nordiska språk på lärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Wilhelm Petersson; [2020]
  Nyckelord :grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; lärarutbildning; lärarstudenter; svenskämnet; grannspråksdidaktik; nordisk språkgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i och om övriga nordiska språk är organiserad på ämneslärarutbildningen i svenska. Ett delsyfte är att undersöka universitetslärares erfarenhet av att ge sådan nordisk undervisning. Materialet för studien är kursplaner från samtliga 28 ämneslärarutbildningar i svenska. LÄS MER