Sökning: "granskningspunkter"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet granskningspunkter.

 1. 1. Lagrådet - Avstyrkanden för en god lagstiftning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Gripvall; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; offentlig rätt; administrative law; lagstiftningsprocess; Lagrådet; laggranskning; god lagstiftning; granskningspunkter; rationalitet; rationalitetskrav; rättssäkerhet; förutsebarhet; rättstillämpning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Legal council is a central part of the legislation process. It constitutes an important function in aiding the government with valuable legal technical knowledge, for good legislation to be created. LÄS MER

 2. 2. Kreditgivning till företag : Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Johansson; Jessica Johnsson; Alexandra Österberg; [2014]
  Nyckelord :Banklån; Företagslån; Kreditgivning;

  Sammanfattning : Titel: Banklån som finansieringsmöjlighet Datum:                                           2014-05-30 Författare: Sara Johansson, Jessica Johnsson & Alexandra ÖsterbergHandledare: Thomas Karlsson Utbildning:EkonomprogrammetKurs: 2FE71E - Företagsekonomi III - examensarbete 15hp Inledning: Att vara en företagare är en sak men att verkligen våga satsa på sin idé är inte lika lätt. För att kunna satsa på sin verksamhet krävs det oftast finansieringshjälp. LÄS MER

 3. 3. Bestyrkande av hållbarhetsredovisning : kostnad & nytta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Magnus Clarén Carlberg; Veronica Persson; [2010]
  Nyckelord :Sustainability report; assurance; agency theory; legitimacy theory; cost; benefit; Hållbarhetsredovisning; bestyrkanderapport; agentteorin; legitimitetsteorin; kostnad; nytta;

  Sammanfattning : Sustainability reports have during the last decade had a strong development. Both in terms of establishing a sustainability assurance, in its form, and get it assured together with standards, principles and regulations which organisations and accountants have utilized. LÄS MER