Sökning: "grass biogas"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden grass biogas.

 1. 1. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Hellman; [2021]
  Nyckelord :äng; ängsrobot; ängsskötsel; skötselteknik; parkförvaltning;

  Sammanfattning : Ambitionen och efterfrågan att i större utsträckning introducera ängsmark i urban miljö har de senaste 10 åren ständigt ökat. Ängsmark bidrar med flera kvalitéer och fördelar gällande biologisk mångfald, minskad skötselintensitet och ett estetiskt värde avseende ytans rika blomning. LÄS MER

 2. 2. Motiv och möjligheter för vall som biogassubstrat

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Carl Andås; [2020]
  Nyckelord :vall; biogas; anaerob rötning; grass biogas; anaerobic digestion;

  Sammanfattning : Vallgröda som substrat för biogasproduktion är ovanligt i Sverige idag men återaktualiserades i och med Biogasmarknadsutredningen (SOU 2109:63). Vall odlades på ca 1 100 000 ha i Sverige år 2016 och är vår vanligaste gröda. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för ökad biodrivmedelsproduktion i östra Mellansverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anna Lundgren; [2018]
  Nyckelord :regional tillväxt; samhällsekonomiska effekter; bruttoregionalprodukt; synergi; vätgas; biomassapotential;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to investigate the conditions for an increased production of rape methyl ester (RME), ethanol and biogas in co-production with the industry with the aim of increasing the regional growth in the county of Uppsala, Södermanland and Västmanland. 900 000 inhabitants live in these counties. LÄS MER

 4. 4. Semi-kontinuerlig samrötning av ensilerat våtmarksgräs och matavfall : En studie av metan utbyte

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Sebastian Leijen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens ökande energibehov och önskan om att minimera konsekvenserna av klimatförändringen har gjort att flera miljömål tagits fram både på nationella och internationella nivåer. Mycket resurser läggs ner på att utveckla nuvarande förnyelsebara energikällor och hitta nya alternativ till de fossila bränslena. LÄS MER

 5. 5. Biogas från gödsel och gräs i kombination med dikalvsproduktion : möjligheter och begränsningar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johan Andersson; Kristin Brunge; Tobias Walla; [2017]
  Nyckelord :biogasanläggning; vall; vallodling; samrötning; klimatpåverkan; energigräs; energigrödor;

  Sammanfattning : Sweden has great potential for biogas production from manure, residues and energy crops. The environmental benefits are substantial, as the biogas production system reduces emissions from manure pits. The produced biogas can then also do well by replacing environmentally harmful electricity production or fuels. LÄS MER