Sökning: "grassland"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet grassland.

 1. 1. Explicit consideration of microbes in quantification of gross N rates based on N-tracing model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tsai-wei Tang; [2022-01-26]
  Nyckelord :N-tracing model; microbial biomass; gross N quantification; organic N; mineralization; immobilization;

  Sammanfattning : When studying the nitrogen cycle in soils, the principle of 15N isotope dilution and enrichment is commonly used to measure gross N transformation rates. The measuring data of both organic and inorganic nitrogen substrates are therefore be analysed by Ntrace model. LÄS MER

 2. 2. Effekter av markstruktur på tryckutbredning och packningsbenägenhet i åkermark : en jämförande fältstudie mellan konventionellt jordbearbetad åkermark och permanent bevuxen åkermark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Gabriel Thor; [2022]
  Nyckelord :markpackning; hållfasthet; markstruktur; marktextur; direktsådd; reducerad jordbearbetning;

  Sammanfattning : Att gårdar blir större är en tydlig trend inom det svenska lantbruket. Med det följer även en större efterfrågan på större maskiner och redskap. Denna rationalisering medför en ökad risk för att åkermarken blir kraftigt packad och därigenom skadad, vilket på sikt kan leda till försämrad bördighet. LÄS MER

 3. 3. Soil carbon sequestration in Swedish semi-natural grasslands: An opportunity for climate mitigation and biodiversity conservation? : A literature study of soil carbon sequestration in relation to biodiversity

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna-Sofia Hellsten; [2022]
  Nyckelord :Soil carbon sequestration; semi-natural grassland; climate; biodiversity; Kolinlagring i jord; naturbetesmark; klimat; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : The urgent issue with a changing climate has shed a light on the agricultural system and related climate mitigatory opportunities. One natural climate solution that has reached a lot of attention during the later years is carbon sequestrations in soils. LÄS MER

 4. 4. The effects of historical land use on plant diversity in semi-natural grasslands

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elisabeth Kumlander; [2022]
  Nyckelord :semi-natural grasslands; biodiversity; plant species; land-use sequences;

  Sammanfattning : During the last two centuries, large-scale administrational and technological reforms have drastically changed the agricultural landscape in Sweden. The meadows and semi-natural grasslands that once played a central role in the agricultural landscape have been reduced with up to 95%. LÄS MER

 5. 5. Effects of past fragmentation and habitat loss and current management methods on the changes in vascular plant communities. : An evaluation of extinction debt in semi-natural grasslands in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Adina Sennblad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Habitat loss and fragmentation are believed to be two of the main reasons for high extinction rates of species, resulting in decreased biodiversity. According to the island biogeography theory, the species richness in a patch, here a semi-natural grassland, is dependent on the landscape composition, and therefore changes in the landscape composition will result in changes in the species richness of the grassland. LÄS MER