Sökning: "gravitationsfundament"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet gravitationsfundament.

 1. 1. Framtagning av beräkningsverktyg förgravitationsfundament : Ett arbete baserat på parametrisk design

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Hanna Öster; Agnes Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Parametric design; gravitational foundation; Grasshopper; Parametrisk design; gravitationsfundament; Grasshopper;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete framställdes ettberäkningsverktyg för ett gravitationsfundament. Ettgravitationsfundament förankrar vindkraftverk i jordoch utnyttjar sin egentyngd för att hålla sig på plats.Syftet med arbetet var att ta fram ett beräkningsverktygsom senare kan användas vid optimering. LÄS MER

 2. 2. Gravitationsfundament för vindkraftverk : Fallstudie Lyrestad vindkraftpark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :David Erikson; [2017]
  Nyckelord :Gravitationsfundament; Vindkraftverk; Produktionskostnad;

  Sammanfattning : Antalet vindkraftverk, både i Sverige och i världen, ökar från år till år samtidigt som de blir allt högre. Utvecklingen mot högre torn och kraftigare turbiner kräver allt större fundament för att klara de krafter och moment som uppkommer. Ofta varierar markförhållandena mellan de olika verkslägena inom en och samma park. LÄS MER

 3. 3. Vågkraft : Olika möjligheter med vågkraft

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Julia Storsten; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag består största delen av vår energikonsumtion av fossila bränslen, vilka leder till en rad olika miljöproblem varför det är viktigt att ta fram alternativ. Vågkraft har en stor potential till att bli en energikälla med väsentlig betydelse för framtida elproduktion. LÄS MER

 4. 4. Gravitationsfundament för vindkraftverk : Armeringsförutsättningar

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Saija Matalamaa; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER