Sökning: "green IT"

Visar resultat 1 - 5 av 3478 uppsatser innehållade orden green IT.

 1. 1. Klimatoro och ekosociala interventioner : En kvantitativ studie av studenters attityder och miljövänliga beteenden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Javier Flores; Alex Granlöf; [2024]
  Nyckelord :Eco-anxiety; Green social work; Ecosocial interventions; Cognitive dissonance; Pro-environmental behaviors; attitudes; Environmental Locus of Control; Klimatoro; Grönt socialt arbete; Ekosociala interventioner; Kognitiv dissonans; Miljövänliga beteenden; attityder; Environmental Locus of Control;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av en internationellt tillämpad enkät och med utgångspunkt i studenters attityder till klimatförändringar (vid Örebro universitet) undersöka deras klimatoro, inställning till regeringens klimatåtgärder, miljömedvetna handlingar, samt inställning till ekosociala interventioner. Det empiriska material som studien bygger på samlades in genom en webbenkät som undersökte respondenternas tankar och känslor i relation till klimatförändringarna, samt deras inställning till vissa miljömedvetna handlingar och ekosociala interventioner. LÄS MER

 2. 2. Blågröna lösningar i en grå stadsdel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hiller; Niklas Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; regnbäddar; biofilter; svackdiken; permeabel markbeläggning; öppet förstärkningslager; växtval; Gåsebäck; Helsingborg;

  Sammanfattning : Vatten är livsviktigt för allt liv på jorden, men vad händer när vattnet istället för resurs blir en belastning? Stora andelar hårdgjorda ytor i kombination med skyfall kan skapa problem i städer. I miljöer med mycket asfalt eller betong, förändras vattnets naturliga kretslopp. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi som ekomodernism - En tematisk analys av Sveriges politiska vision om en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Embla Hölttä; [2024]
  Nyckelord :Ecological modernisation; degrowth; circular economy; decoupling; rebound effect; green capitalism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Circular economy has lately gained popularity as a way of dealing with environmental issues. It is a widely defined term and primarily used by companies and states that wish to keep expanding economically while protecting the environment. LÄS MER

 4. 4. Skogslekplatsen : ett idéförslag för en lekmiljö i Hammarbyskogen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rebecca Eurenius; [2024]
  Nyckelord :Lekmiljö; naturlek; landskapsarkitektur; temalekplats;

  Sammanfattning : Med förtätning av städer riskerar grönområden att minska i storlek och antal. Det kan leda till sämre förutsättningar för barns lek, vilket kan påverka deras hälsa och utveckling negativt. Att vistas eller leka i naturen har visats sig ha flera positiva effekter. LÄS MER

 5. 5. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ingela Carlgren; [2024]
  Nyckelord :gatuträd; urbana träd; trädplantering; gatumiljö; urban jord; kompaktering; skelettjord; makadamsubstrat; rotceller; suspended pavement;

  Sammanfattning : Träd är viktiga delar av våra städer. De bidrar med många ekosystemtjänster, som klimatreglering, dagvattenhantering och positiva hälsoeffekter. De är också viktiga identitetsskapande element. LÄS MER