Sökning: "green infrastructure"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade orden green infrastructure.

 1. 1. Compromise or Preserve the Green Characteristics? : Densification and green spaces in Eriksberg, and the impact on residents’ well-being

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Melanie Balasingam; [2024]
  Nyckelord :Densification; urban sustainability; green space; well-being; Eriksberg;

  Sammanfattning : As Uppsala’s population is in constant growth, Uppsala Municipality has designed a plan to densify Eriksberg and provide more residential homes, while localizing facilities for essential services and social infrastructure (Uppsala kommun, 2017:4). This will affect various green spaces in Eriksberg, which are an important part of the district and have long characterized the area (Lagergren et al. LÄS MER

 2. 2. Blågröna lösningar i en grå stadsdel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hiller; Niklas Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; regnbäddar; biofilter; svackdiken; permeabel markbeläggning; öppet förstärkningslager; växtval; Gåsebäck; Helsingborg;

  Sammanfattning : Vatten är livsviktigt för allt liv på jorden, men vad händer när vattnet istället för resurs blir en belastning? Stora andelar hårdgjorda ytor i kombination med skyfall kan skapa problem i städer. I miljöer med mycket asfalt eller betong, förändras vattnets naturliga kretslopp. LÄS MER

 3. 3. Kommunicera mera om biologisk mångfald : hur man genom att engagera trädgårdsägare kan främja den urbana biologiska mångfalden, med Malmö i fokus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Marnfeldt; [2024]
  Nyckelord :Urban biologisk mångfald; kommunikation; privat trädgård; Malmö stad;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald utgör grunden för naturens livsviktiga funktioner som är avgörande för vår välfärd. Idag hotas den biologiska mångfalden såväl lokalt som globalt, vilket är en oroväckande utveckling för vår framtid. Ett av de hot som biologisk mångfald möter är den ökade urbaniseringen som pågår i världen. LÄS MER

 4. 4. Expectations and reality of sustainable stormwater management : A review of implementation of Nature-Based Solutions - A case study of Southern Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarzyna Zofia Dziubanii; [2024]
  Nyckelord :Nature-based solutions; green infrastructure; ecosystem services; planning process; spatial planning; urban planning; stormwater management; sustainability; climate change mitigation; Naturbaserade lösningar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; planeringsprocess; fysisk planering; stadsplanering; dagvattenhantering; hållbarhet; klimatförändringar;

  Sammanfattning : The shrinking of permeable areas in favour of urban development is a phenomenon described in both scientific literature and policy documents. Changes in rainfall intensity and frequency following climate change are expected, but predicting the exact magnitude of these changes remains unclear. LÄS MER

 5. 5. Urban Downpour : The Path Towards Sustainable Stormwater Management in four Swedish Municipalities

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Astrid Bergström Hurtig; [2024]
  Nyckelord :climate resilience; urban planning; blue-green infrastructure; water-sensitive urban design; ecological urbanism; institutional dynamics; adaptive policies;

  Sammanfattning : Swedish municipalities increasingly prioritize blue-green infrastructure in response to the changing climate and precipitation. This study focuses on Norrköping, Huddinge, Nyköping, and Kalmar and how urban planning develops strategies for implementing blue-green infrastructure. LÄS MER