Sökning: "greetings"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet greetings.

 1. 1. What’s up with Swedish Students’ Responses to Question-Based Greetings? : A Study of How Second Language Learners of English Master the Formulaic Greetings “How are you?” and “What’s up?”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Andreas Karlström; [2020]
  Nyckelord :english; greetings; pragmatics; sociopragmatics; pragmalinguistics; pragmatics of politeness; second language learning; how are you? ; what s up? ;

  Sammanfattning : The extent to which Swedish learners of English master the formulaic language of greetings and their responses has not been well researched over the years. This study aims to fill the gap by examining how 66 Swedish senior high school students respond to two question-based English greetings: the formal “How are you?” and the informal “What’s up?”. LÄS MER

 2. 2. Typographical trust issues : The impact of font types on trust in the context of online banking websites

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Freja Matsdotter; Lellah Johanna Turesson; [2019]
  Nyckelord :font; online banking; trust; trustworthiness; typography; web design; font; typsnitt; internetbank; tillit; pålitlighet; typografi; webbdesign;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if font choices affect how text and sender are perceived in the context of online banking websites. Large amounts of money are invested to produce effective design units; therefore, graphic designers need to be aware of how their font choices impact the readers’ perception of text. LÄS MER

 3. 3. La comunicación oral como clave para el aprendizaje del español en la escuela sueca. : El empleo del método Audio-Lingual en las lecciones de español del åk 6,7,8 y 9 de dos escuelas suecas.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Efrain Condori; [2019]
  Nyckelord :Oral communication; Spanish as a foreign language; Audio-Lingual method; traditional method.; Comunicación oral; español como lengua extranjera; método Audio-Lingual; método Tradicional.;

  Sammanfattning : A number of previous international studies have shown that many non-native Spanish speaking students lack sufficient oral communication skills. The aims of the study were twofold: 1) to investigate the possible effects of the Audio-Lingual method in the improvement of oral communication skills and 2) to test the effectiveness of two different teaching methods, i. LÄS MER

 4. 4. Att samspela med nyanlända barn i förskolan : En intervjustudie om förskollärares uppfattningar kring bemötande och lek i arbetet med nyanlända barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Ramona Klasson Eriksson; Elin Sjöström; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; kommunikation; lek; nyanlända barn; samspel; språk.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att beskriva hur förskollärare samspelar med nyanlända barn i förskolan. För att uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: Vilka uppfattningar har förskollärare kring bemötandet av nyanlända barn? Vilka uppfattningar har förskollärare kring vuxnas deltagande i nyanlända barns lek? Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Hälsningar från föräldrakooperativen : Pedagogers upplevelser av föräldrasamverkan och professionalitet i föräldrakooperativa förskolor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Forsberg Koel; [2017]
  Nyckelord :föräldrasamverkan; professionalitet; föräldrakooperativ; diskursanalys; poststrukturalism;

  Sammanfattning : I föräldrakooperativa förskolor verkar pedagoger och vårdnadshavare i nära samarbeten. Detta examensarbete syftar till att nå pedagogers perspektiv på föräldrasamverkan och professionalitet i föräldrakooperativ. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med pedagoger med erfarenhet av just denna förskoleform. LÄS MER