Sökning: "grey zone"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden grey zone.

 1. 1. Blågröngrå system i kallt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennika Jädernäs; Erika Tjernberg; [2021]
  Nyckelord :Blågröngrå system; dagvattenhantering; regnbädd; skelettjord; kallt klimat; grön urban infrastruktur; klimatanpassning; ekosystemtjänster; gatugestaltning; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Det finns stora möjligheter och behov att kombinera urbaniseringens markanspråk med grön urban infrastruktur och i det arbetet säkra en hållbar dagvattenhantering. Att som landskapsarkitekt arbeta med detta är viktigt eftersom markanspråken ökar mängden hårdgjorda ytor i städer vilket samtidigt reducerar grön urban infrastruktur. LÄS MER

 2. 2. Har gig-arbetare en plats i den svenska modellen? - En arbetsrättslig analys av hur plattformsarbetares arbetsvillkor regleras i den svenska kollektiva arbetsrätten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Plattformsarbete; gig-arbete; delningsekonomin; arbetsvillkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den nya arbetsformen gig-arbete har tagit fart på den svenska arbetsmarknaden. Idag föreligger det en gråzon kring vilken kategorisering plattformsarbetare och plattformsföretag kan sägas ha. LÄS MER

 3. 3. Den svenska marinens hantering av gråzonsproblematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Axel Lorentzon; [2021]
  Nyckelord :Grey zone deterrence; Maritime grey zone; gråzonsproblematik; gråzon; Svenska marinen;

  Sammanfattning : There is an ongoing discussion on grey zone deterrence and how states should deal with grey zone situations. Most studies are based around Russian actions in Crimea and Chinas actions in the East and South China Sea. LÄS MER

 4. 4. "Jag klarar inte av såna barn" : En vetenskaplig essä om kunskap, tid och känslan av att inte räcka till när det kommer till barn med utmanande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mia Mörsäri Karlsson; [2020]
  Nyckelord :pre-school; children in need of special support; inclusion; resources; group size.; förskola; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; resurser; gruppstorlek.;

  Sammanfattning : I den här essän har jag utgått från ett dilemma från verkligheten. Som jag uppfattar som svårt. Det handlar om barn i gråzonen med extra behov av stöd. De här barnen ser jag som en pedagogisk utmaning och de utmanar min kompetens dagligen. LÄS MER

 5. 5. Säkerhetspolitikens inneboende problem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Schiller; [2020]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : From a security policy perspective, the grey zone area can be understood as the fact that the line between peace and armed conflict, civil and military, legal and illegal, is unclear and that there are many actors and areas involved. It is easier to observe a grey zone area activity afterwards than to predict it. LÄS MER