Sökning: "grit"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet grit.

 1. 1. Nyanlända gymnasieelevers uppfattningar av den svenska skolan med fokus på delaktighet och språkutveckling En vinjettstudie på två skolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Stina Burke; Maria Ljung; [2020-01-16]
  Nyckelord :Nyanlända; delaktighet; andraspråkutveckling; lärarengagemang; sociokulturellt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om några nyanlända gymnasieelevers uppfattningar om egen språkinlärning och delaktighet i skolan.Teori: Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utgjorde vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Vägen till framgång : En studie om vilka faktorer som påverkar revisorns prestation på revisorsexamen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Erika Lundqvist; Linnea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Auktoriserad revisor; Revisorsexamen; Akademisk utbildning; Revisorsprofession; GRIT; Revisionsbyrå.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att de nya utbildningskraven som togs i bruk 2018 förändrar revisorns väg fram till auktorisation förblir revisorsexamen densamma. Provet ska fortfarande säkerställa att revisorn besitter tillräckligt med kompetens och erfarenhet för att utföra lagstadgad revision. LÄS MER

 3. 3. Låt oss hitta drivet : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av främjande respektive hindrande faktorer för elevers driv i matematisk problemlösning samt lärares påverkansmöjligheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kjellberg; Emma Eklund; [2020]
  Nyckelord :driv; grit; hopp; inställning; lågstadiet; problemlösning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser beskriva lärares uppfattningar om främjande respektive hindrande faktorer för elevers driv i problemlösning samt deras påverkansmöjligheter. Studien grundar sig i en kvalitativ ansats baserad på semistrukturerade intervjuer med verksamma lågstadielärare. LÄS MER

 4. 4. Kreativa processer i skapandet av ett audiovisuellt verk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Fredrik Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Flow; grit; kreativa processer; audiovisuell; fallstudie; forskning genom design; fokusgrupp;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att studera hur den kreativa processen påverkas av ett på förhand strukturerat ramverk. Utgångspunkten har varit teorier om flow, grit samt begrepp utifrån litteraturen som behandlar den kreativa processen. LÄS MER

 5. 5. Are Dyslexic People Grittier? Examining difference in the non-cognitive skill grit for dyslexic and non-dyslexic Swedes

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Aeneas Andersson Ljungkvist; [2020]
  Nyckelord :Grit; Success; Perseverance; Dyslexia; Specific Reading Disability;

  Sammanfattning : Associated with the specific learning disability, commonly known as dyslexia, there exists a notion that dyslexia bring with it some positive side-effects. One of these is that the reading disability supposedly leads to the development of positive traits, traits that could be crucial for long-term achievement. LÄS MER