Sökning: "group efficacy"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden group efficacy.

 1. 1. Tror du på din egen förmåga? En kvantitativ studie om Occupational self-efficacy och arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Enander; Joanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Occupational self-efficacy; arbetstillfredsställelse; yttre arbetstillfredsställelse; inre arbetstillfredsställelse; bemanning och rekrytering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har vi ett mer flexibelt arbetsliv än tidigare och människor byter jobb i större utsträckning. Tidigare forskning har visat att en ökad self-efficacy och arbetstillfredsställelse leder till positiva följder för anställda. Dessutom har tidigare studier visat på en korrelation mellan self-efficacy och job satisfaction. LÄS MER

 2. 2. “Jag är väl, typ, anställningsbar?” Studenters upplevda anställningsbarhet och deras attityder till artificiell intelligens i relation till personliga egenskaper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniela Dolenec; Emma Friberg; Sofia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :upplevd anställningsbarhet; studenter; artificiell intelligens; attityder; upplevd self-efficacy; personlighet; neuroticism; samvetsgrannhet; femfaktormodellen; expectancy-value-teori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka det potentiella sambandet mellan studenters upplevda anställningsbarhet och deras attityder gentemot artificiell intelligens. Detta område är av intresse att undersöka av flera skäl, särskilt eftersom artificiell intelligens är ett fenomen som i dagsläget är väldigt omtalat. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av gruppträning, self-efficacy samt underlättande och hindrande faktorer för träning hos en grupp kvinnor med kvarstående besvär efter förlossning : - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Maria Hanser; Sara Holm; [2019]
  Nyckelord :Self-efficacy; barriers; postpartum; supervised exercise; exercise; physiotherapy;

  Sammanfattning : BakgrundDen fysiska aktivitetsnivån sänks för många i samband med graviditet och kan vara kvarstående en längre tid efter förlossning. Det finns begränsad kunskap om vilka faktorer som stärker self-efficacy (S-E) att utföra träning, underlättande och hindrande faktorer för initiering eller återupptagande av fysisk aktivitet och träning efter förlossning. LÄS MER

 4. 4. Self-efficacys’ roll och påverkan vid drogberoende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Robert Fredman; [2019]
  Nyckelord :Self-efficacy; Self-confidence; Patient; Substance abuse; Drug abuse and Drug addiction; Self-efficacy; Self-confedence; Patient; Substance abuse; Drug abuse och Drug addiction;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drogberoende patienters upplevda förmåga att hantera sitt drogberoende, antas påverka utfallet av vården. Self-efficacy förmodas spela en framträdande roll, tillsammans med sjuksköterskans förhållningsätt och stöd för denna patientgrupp. LÄS MER

 5. 5. TRANSTEORETISKA MODELLEN OCH FYSISK AKTIVITET: EN UTVÄRDERING AV STADIUMANPASSAD VÄGLEDNING

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Felix Reichard; Filip Söderlind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To promote both physical and mental health, reduce the risk of lifestyle-related diseases and prevent premature death, the World Health Organization recommends that adults aged 18-64 should participate in at least 150 minutes of moderate-intensity or 75-minute vigorous- intensity physical activity per week. In Sweden, more than one third of the population is physically inactive and there is a need for more effective methods to increase physical activity at the community level. LÄS MER